Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

“หลอดพลาสติกและแก้วพลาสติก” ชงเลื่อนเลิกใช้! เร็วขึ้นอีก 3 ปี  

เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการจัดการขยะแห่งชาติ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระแสของประชาคมโลกในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ กรอบระยะเวลาในการลดและเลิกใช้ รวมทั้งการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยยึดกรอบเวลาที่เหมาะสม และสามารถทำได้จริง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และกระแสของประชาสังคม ไม่สร้างความขัดแย้ง และไม่เพิ่มภาระประชาชนจนเกินไป คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติขยับกรอบเวลา สำหรับหลอดพลาสติกและแก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งให้เร็วขึ้น 3 ปี จากปีพ.ศ. 2568 เป็น 2565 ซึ่งเป็นกรอบเวลาเดียวกับ กล่องโฟม และถุงหูหิ้วแบบบาง ในขณะที่ ไมโครบีด พลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap seal) และผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทอ็อกโซ่ (Oxo) ที่มีการเติมสารเติมแต่งให้แตกตัวเร็วขึ้น จะยังคงมีกำหนดเลิกใช้ภายในปีนี้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 - 2570 ประกอบด้วย 2 เป้าหมายหลัก คือ เป้าหมายที่ 1 ขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก เข้าสู่ระบบการนำกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 เป้าหมายที่ 2 ลดการใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย ที่ จะเลิกใช้ ทั้ง 7 ประเภทมีดังนี้ เลิกใช้ปีนี้ (2562) 1. พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (cap seal) 2. ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทประเภทอ็อกโซ่ (oxo) 3. ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead) เลิกใช้ปี 2565 4. ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา < 36 ไมครอน 5. กล่องโฟมบรรจุอาหาร 6. แก้วน้ำพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) 7. หลอดพลาสติก ลำดับต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ทำแผนการขับเคลื่อน (Road map) เสนอต่อ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ต่อไป Manager online 09.01.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร