Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เชิดชู "ดร.อดิสร เตือนตรานนท์" ผู้บุกเบิกงานวิจัยนาโนเซนเซอร์  

"ดร.อดิสร เตือนตรานนท์" เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ผู้บุกเบิกงานวิจัยจุลภาคด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ รับรางวัลโทเรฯ ครบรอบ 25 ปี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทนาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล "รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561" ซึ่งนับเป็นปีที่ 25 ที่มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 4 แสนบาท รวมถึงมอบทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 4 ล้านบาท ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น และรางวัลครูอาจารย์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกกว่า 5 แสนบาท โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในปีนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จากการเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยจุลภาคด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ และบุกเบิกงานวิจัยด้านระบบของไหลจุลภาคและห้องปฏิบัติการบนชิป ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยระบบห้องปฏิบัติการบนชิป จนเกิดเครือข่ายวิจัยด้านนี้กับหลายหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ ดร.อดิสรยังบุกเบิกงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่เน้นการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนบุกเบิกงานวิจัยด้านวัสดุกาาฟีน ซึ่งมีโครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยม โดยปัจจุบันใการศึกษาและนำกราฟีนมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งประยุกต์ใช้กับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์หลายด้าน ห้องปฏิบัติการของ ดร.อดิสร นับเป็นแห่งแรกของไทยที่สามารถสังเคราะห์และจดสิทธิบัตรด้านการสังเคราะห์กราฟีนทั้งในประเทศ และสิทธิบัตรนานาขาติ เป็นการยกระดับงานวิจัยด้านกราฟีนและวัสดุศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหัวข้อวิจัยต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จำนวน 20 ทุน ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมมูลค่า 4 ล้านบาท อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนและการค้นคว้าด้นการศึกษาวิทยาศสตร์ในระดับโรงเรียน จึงมอบเงินรางวัลให้กับครูอาจารย์ผู้ชนะรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 150,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 260,000 บาท รวมทั้งเงินสนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนต้นสังกัดเพื้อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วย Manager online 08.03.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร