Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ประสาทสัมผัส 'รับกลิ่น' ที่แย่ลงอาจบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัว   

นักวิจัยในสหรัฐศึกษากลุ่มตัวอย่างช่วงอายุระหว่าง 70 ถึง 82 ปีจำนวน 2,289 คนที่มีสุขภาพค่อนข้างดี เดินขึ้นบันไดได้ 10 ขั้น และสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง และติดตามศึกษาเป็นเวลา 23 ปีโดยให้ทดลองดมกลิ่นธรรมดาต่างๆ 12 กลิ่น ในช่วงเวลาที่ศึกษา มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มนี้ไป 1,211 คน และนักวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นกับการเสียชีวิต โดยผู้ที่สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่น 30 - 46% มีโอกาสเสียชีวิตเร็วกว่าคนในกลุ่มโดยรวม นักวิจัยบอกว่า การสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นเป็นเครื่องบ่งชี้ปัญหาสุขภาพที่เราอาจไม่รู้ตัว เช่น โรคความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน ปัญหาทุพโภชนาการ และภัยอันตรายด้านความปลอดภัย ผู้ทำการวิจัยกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียความสามารถในการรับกลิ่นกับความเสี่ยงของการเสียชีวิตเร็วกว่าปกตินี้ เกิดขึ้นในทุกกลุ่มประชากร โดยไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเพศไหน มีเชื้อสายอะไร หรือมีไลฟสไตล์อย่างไรด้วย นักวิจัยยังชี้ด้วยว่า เรื่องนี้อาจจะไม่เคยมีการพูดถึงกันมาก่อน แต่เราก็ควรจะตระหนักถึงความสำคัญหรือให้ความใส่ใจในเรื่องความสามารถในการรับกลิ่นของเราในฐานะเครื่องบ่งชี้ด้านสุขภาพ และว่าอาจมีการใช้วิธีตรวจประสาทรับกลิ่นในกลุ่มผู้สูงอายุระหว่างการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของความเจ็บป่วยและโรคต่างๆ รวมทั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในผู้สูงอายุได้ Voice of America 12.05.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร