Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

NADCAP มาตรฐานโลกรับรอง “แล็บจิสด้า” แห่งเดียวในอาเซียน  

ห้องแล็บจิสด้าได้รับรองมาตรฐานของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ แห่งแรกแลัแห่งเดียวในอาเซียน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ห้องปฏิบัติการ GALAXI ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน NADCAP ซึ่งเป็นมาตรฐานของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ในขอบข่าย Non-Metallic Material Testing หรือการทดสอบวัสดุอากาศยานในลักษณะห้องปฏิบัติการอิสระ หรือ Independent Laboratory การรับรองในครั้งนี้ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า กล่าวว่า ที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการ GALAXI ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ AS9100 ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐแห่งเดียวในไทยและมาตรฐานรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 มาแล้ว ครั้งนี้ถือเป็นมาตรฐานที่ 3 ที่ได้รับในระดับสากล ดร.ณัฐวัฒน์ กล่าวว่า อว. มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure - NQI) โดย จิสด้า มีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้เกิดขึ้นและสามารถใช้งานได้จริงภายในประเทศ ซึ่งการมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมดังกล่าว ถือเป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะทำให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศมากขึ้น และจะทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทยสามารถทำธุรกิจได้คล่องตัวและเข้มแข็งมากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบยังต่างประเทศที่มีราคาแพงและลดเวลาการทดสอบได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง รวมถึงจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในด้านต่างๆได้ อีกทั้งแสดงถึงความพร้อมในด้านมาตรฐานและซัพพลายเชนของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี "จิสด้า ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการข้อมูลด้านอวกาศเพียงด้านเดียว แต่ยังมีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศด้วย ห้องปฏิบัติการ GALAXI จึงมุ่งเน้นการให้บริการทดสอบในระดับสากล โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาขอรับบริการทดสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นความพร้อมของจิสด้า ที่มีมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพร้อมที่รองรับภารกิจทดสอบประกอบ ดาวเทียม ที่จะเกิดขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้า พร้อมกับโครงการระบบดาวเทียม THEOS-2 อีกด้วย" ดร.ณัฐวัฒน์ กล่าว Manager online 6.06.19

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร