หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สวทน.ลุยค่าอาสาเชียงราย ใช้วิทย์หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

สวทน.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำมาต่อยอดได้ในหลากหลายด้านเสมอ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่หากนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้ดี ก็จะสร้างประโยชน์ให้กับวงการท่องเที่ยวได้ไม่น้อย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อนำเอาความรู้ดังกล่าวไปใช้ส่งเสริมด้านการตลาด การขายและการบริการ รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่วงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สำหรับกิจกรรมในโครงการ เริ่มจากการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งได้ทำการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสำรวจความต้องการ และวางแผนนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากทราบความต้องการของผู้ประกอบการแล้ว สวทน. และ สวทช. จึงเดินหน้าจัดกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge นี้ขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 - 12 ก.พ.60 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีจิตอาสาต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคม มาร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แล้วทำการผลิตผลงานสื่อดิจิทัล ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมในวันงานตัวแทนนักศึกษา 10 ทีม จาก 7 สถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อเตรียมนำมาจัดทำสื่อดิจิทัลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของจังหวัดเชียงราย เช่น ไร่ชาฉุยฟง, วัดร่องเสือเต้น, ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย, งานเชียงรายดอกไม้บาน และการเปลี่ยนสีของหอนาฬิกาประจำเมือง ฯลฯ หลังเก็บข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานแล้วเสร็จ ในวันถัดมาแต่ละทีม จึงได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้คำชี้แนะผลงาน รวมถึงทำการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ทีมงาน สวทน. เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย โดยผลงานผลิตทั้งหมดของกิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งจะนำไปมอบให้จังหวัดและผู้ประกอบการรายย่อยด้านท่องเที่ยวของเชียงราย เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ต่อไป ผู้จัดการออนไลน์ 21 ก.พ.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร