สวทน.ลุยค่าอาสาเชียงราย ใช้วิทย์หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

สวทน.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำมาต่อยอดได้ในหลากหลายด้านเสมอ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่หากนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้ดี ก็จะสร้างประโยชน์ให้กับวงการท่องเที่ยวได้ไม่น้อย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อนำเอาความรู้ดังกล่าวไปใช้ส่งเสริมด้านการตลาด การขายและการบริการ รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่วงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สำหรับกิจกรรมในโครงการ เริ่มจากการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งได้ทำการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสำรวจความต้องการ และวางแผนนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากทราบความต้องการของผู้ประกอบการแล้ว สวทน. และ สวทช. จึงเดินหน้าจัดกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge นี้ขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 - 12 ก.พ.60 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีจิตอาสาต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคม มาร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แล้วทำการผลิตผลงานสื่อดิจิทัล ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมในวันงานตัวแทนนักศึกษา 10 ทีม จาก 7 สถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อเตรียมนำมาจัดทำสื่อดิจิทัลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของจังหวัดเชียงราย เช่น ไร่ชาฉุยฟง, วัดร่องเสือเต้น, ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย, งานเชียงรายดอกไม้บาน และการเปลี่ยนสีของหอนาฬิกาประจำเมือง ฯลฯ หลังเก็บข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานแล้วเสร็จ ในวันถัดมาแต่ละทีม จึงได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้คำชี้แนะผลงาน รวมถึงทำการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ทีมงาน สวทน. เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย โดยผลงานผลิตทั้งหมดของกิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งจะนำไปมอบให้จังหวัดและผู้ประกอบการรายย่อยด้านท่องเที่ยวของเชียงราย เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ต่อไป ผู้จัดการออนไลน์ 21 ก.พ.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร