Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

บูรณาการข้อมูลธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี มุ่งเน้นบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีของประเทศร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งต่อภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี โดยมีนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายวราวุธ ขจรฤทธิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดร.สมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหวังประสานความร่วมมือ และบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการกำกับดูแลความปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. สทน. และ ทธ. มีองค์ความรู้เฉพาะทางด้านทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการดังกล่าวมาบรูณาการร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสามารถนำมาต่อยอดและสนับสนุนในภารกิจประจำ และให้บริการประชาชนทั้งต่อภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคต โดยปัจจุบันทั้งสามหน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกันภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุหายากในตัวอย่างหินและดิน” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ธาตุหายาก ยูเรเนียม ทอเรียม ในดินและหิน จากฐานข้อมูลหลักที่ทาง ทธ. ได้สำรวจและทำแผนที่ของแหล่งทรัพยากรในธรรมชาติ ปส. สามารถนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูเยียวยาบริเวณที่มีปริมาณรังสีสูงในธรรมชาติ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ของประเทศต่อไปได้ Bangkokbiznews 21 ก.พ.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร