บูรณาการข้อมูลธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี มุ่งเน้นบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีของประเทศร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งต่อภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี โดยมีนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายวราวุธ ขจรฤทธิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดร.สมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหวังประสานความร่วมมือ และบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการกำกับดูแลความปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. สทน. และ ทธ. มีองค์ความรู้เฉพาะทางด้านทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการดังกล่าวมาบรูณาการร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสามารถนำมาต่อยอดและสนับสนุนในภารกิจประจำ และให้บริการประชาชนทั้งต่อภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคต โดยปัจจุบันทั้งสามหน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกันภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุหายากในตัวอย่างหินและดิน” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ธาตุหายาก ยูเรเนียม ทอเรียม ในดินและหิน จากฐานข้อมูลหลักที่ทาง ทธ. ได้สำรวจและทำแผนที่ของแหล่งทรัพยากรในธรรมชาติ ปส. สามารถนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูเยียวยาบริเวณที่มีปริมาณรังสีสูงในธรรมชาติ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ของประเทศต่อไปได้ Bangkokbiznews 21 ก.พ.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร