Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วว.เจ๋ง ลาวจ้างตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้า  

วว. ให้บริการตรวจสอบสมรรถนะ ประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้ำโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ไดัรับความใว้วางใจจาก Hongsa Power Company Limited ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าจ้างให้ดำเนินโครงการ Performance Inspection and Remnant Life Assessment of Boiler Unit 2 จำนวนเงิน 3.7 ล้านบาท ในการตรวจสอบสมรรถนะและประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้ำโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้า 626 เมกกะวัตต์ โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าเเห่งนี้ส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับประเทศไทย นับเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งตัวอย่างของงานบริการ วว ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นทางด้านโลหะ เช่น ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากโลหะ โครงสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ หม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ชิ้นส่วนวิศวกรรม และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ด้วยระบบบริหารห้องปฏิบัติการที่รับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ปัญหากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประเมินความเสียหาย การประเมินความล้าและอายุการใช้งานและลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสมบัติของวัสดุ รวมทั้งการประเมินผลความเสี่ยงของวัสดุแก่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและยกระดับมาตรฐานการผลิต Bangkokbiznews 22.02.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร