วว.เจ๋ง ลาวจ้างตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้า  

วว. ให้บริการตรวจสอบสมรรถนะ ประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้ำโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ไดัรับความใว้วางใจจาก Hongsa Power Company Limited ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าจ้างให้ดำเนินโครงการ Performance Inspection and Remnant Life Assessment of Boiler Unit 2 จำนวนเงิน 3.7 ล้านบาท ในการตรวจสอบสมรรถนะและประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้ำโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้า 626 เมกกะวัตต์ โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าเเห่งนี้ส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับประเทศไทย นับเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งตัวอย่างของงานบริการ วว ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นทางด้านโลหะ เช่น ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากโลหะ โครงสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ หม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ชิ้นส่วนวิศวกรรม และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ด้วยระบบบริหารห้องปฏิบัติการที่รับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ปัญหากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประเมินความเสียหาย การประเมินความล้าและอายุการใช้งานและลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสมบัติของวัสดุ รวมทั้งการประเมินผลความเสี่ยงของวัสดุแก่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและยกระดับมาตรฐานการผลิต Bangkokbiznews 22.02.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร