Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

องค์กรทุนเข็น‘ชีววิทย์ฯ’ลงหิ้ง  

ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับและกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง, สารสกัดกวาวเครือขาวในรูปแบบอิมัลเจล, สายรัดข้อมือวินิจฉัยและติดตามผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ตัวอย่างผลงานด้านชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ ที่นำถูกผลักดันในโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน” (Promoting I (Innovation) with I (Investment)) เปิดโอกาสนักวิจัยได้นำเสนอผลงานกับผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจต่อยอดงานวิจัย โครงการนี้ขับเคลื่อนโดย 5 องค์กรวิจัย ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ทีเซลส์) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ไทยไบโอ) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) I with I เพื่อการต่อยอด น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา นักวิจัยจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับและกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งใช้เวลาวิจัย 10 ปีว่า สามารถตรวจหาเชื้อจากโคกระบือที่ติดโรค และทราบผลในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง ลดข้อจำกัดของวิธีการตรวจในปัจจุบันที่ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระ ซึ่งต้องใช้ทักษะในการวินิจฉัยสูง อีกทั้งผลที่ได้ก็ยังไม่มีความแม่นยำ เพราะเมื่อสัตว์ติดพยาธิใบไม้ในตับไปแล้วจะปล่อยไข่ออกมากับอุจจาระในระยะเวลา 13 สัปดาห์ ทำให้การรักษาล่าช้าและสัตว์ล้มตายและโรคพยาธิใบไม้ในตับของสัตว์สามารถติดต่อสู่คนได้ด้วย ดังนั้น ชุดทดสอบฯ จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการป้องกันการเกิดพยาธิได้อย่างรวดเร็ว และลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิในทุ่งหญ้าหรือบริเวณที่มีหนองน้ำ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนอีกด้วย นอกจากโรคพยาธิใบไม้ในตับดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ทีมวิจัยกำลังพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อโรคพยาธิใบไม้ชนิดอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำยิ่งขึ้น โดยพยายามให้ทราบผลในเวลาเพียง 4 นาที เหมาะกับฟาร์มขนาดใหญ่ “หากนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง 4-5 หมื่นบาท ขณะที่ชุดทดสอบพัฒนาขึ้นมีราคาถูกกว่า 10 เท่า หรือไม่เกิน 5,000 บาท ที่สำคัญเป็นการพัฒนาขึ้นจากเชื้อในแถบร้อนชื้น ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ ยังไม่มีใครทำเรื่องเหล่านี้มากก่อน ในอนาคตพยายามทำชุดทดสอบที่สามารถตรวจครั้งเดียวได้หลายโรคออกมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการ” น.สพ.ปณัฐ กล่าว บูรณาการเครือข่ายต่อยอด ส่วนงานวิจัยด้านเครื่องสำอางโดย ดร.สุวิมล สุรัสโม นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศึกษาเกี่ยวกับการกักเก็บสารสกัดจากกวาวเครือขาวในอนุภาคนาโนสำหรับนำส่งสารทางผิวหนัง โดยวิเคราะห์สารสำคัญของสารสกัดกวาวเครือขาวจากแหล่งวัตถุดิบและลักษณะของการสกัดที่แตกต่างกัน เพื่อหาสารสกัดตั้งต้นที่มีสารสำคัญที่คงตัว และมีปริมาณมาก ทำให้ได้ชนิดของสารสกัดที่มีคุณภาพและมีสารสำคัญสูง ส่วนสายรัดข้อมือวินิจฉัยและติดตามผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ของ ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์รักษาโรคพาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถวิเคราะห์อาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ และแยกผู้ป่วยจากภาวะอื่นที่มีอาการสั่นคล้ายพาร์กินสัน ช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการประเมินติดตามอาการผู้ป่วยระหว่างการรักษา รวมทั้งเป็นอุปกรณ์วินิจฉัย ประเมินติดตามการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เหมาะกับบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นต้น นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยมีงานวิจัยกว่า 3 แสนชิ้น แต่การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์น้อย ดังนั้น Promoting I with I จึงเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยบูรณาการผลงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเชิงรุกใน 3 กลุ่มหลักคือ อาหารและการเกษตร การแพทย์และเครื่องสำอาง ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนำไปสู่การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือการจัดตั้งบริษัทที่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผู้จัดการออนไลน์ 27 ก.พ.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร