สวทช.ภาคเหนือจัดงานโชว์นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่อาชีพ  

สวทช.ภาคเหนือ เปิดประชุม “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ชูผลงานวิจัยใช้ได้จริง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการและภาคประชาสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช.ภาคเหนือ และพันธมิตร การบรรยายพิเศษ การเสวนา เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนาประจำปี 2560 เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบผู้นำที่มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปคิดค้นหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งดำเนินนโยบายตอบโจทย์ “ประเทศไทย 4.0” อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนำ วทน. มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดเศรษฐกิจนวัตกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ทุกภาคส่วนคือ หัวใจสำคัญที่ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาผลงานวิจัยและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น ในปีที่ผ่านมา สวทช. ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ได้แก่ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ซึ่งมี สวทช.ภาคเหนือ เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ สท. มุ่งมั่นทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน รวมทั้งให้บริการกลไกการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างความมั่นคงมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน ดร.ณรงค์กล่าวว่า ผลงานของ สวทช.ภาคเหนือ ในปีที่ผ่านมา มีการสนับสนุนทุนวิจัยรวมถึงเชื่อมโยงทุนวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมและชุมชน จำนวน 44 ชุดโครงการ ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จำนวน 59 โครงการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 ค่าย และเกิดมูลค่าการลงทุนรวมถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมกว่า 93 ล้านบาท จากการเก็บข้อมูล 123 โครงการในปีที่ผ่านมา การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย การมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนา เพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดี เป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลต้นแบบที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการคิดค้นหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกันนี้มีเสวนาและบรรยาย ซึ่ง ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เกษตรกรและอดีตผู้ว่าราชการ 3 จังหวัด คือ จ.พิจิตร จ.ภูเก็ต และ จ.พิษณุโลก มาถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้างว่าเป็นแบบอย่างอันดีของการดำรงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “ชีวิตที่มั่นคง บนพื้นฐานของความพอเพียง” นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับนิทรรศการผลงานวิจัยใช้ได้จริงที่จัดแสดงภายในงาน ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อชุมชน: ข้าวปลาอาหาร ผลงานวิจัยใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และผลสำเร็จจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรและอาหาร ที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์เรียนรู้และขยายผล เช่น การแปรรูปข้าวกล้องไร้มอด การเพาะเลี้ยงปลาพลวงและปลามอนสำหรับพื้นที่สูง เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ได้ขนาด 1 ตัน ระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงปลานิล นวัตกรรมเพื่อชุมชน: วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นผลสำเร็จจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์เรียนรู้และขยายผล เช่น หนอนแม่โจ้ (BSF) กำจัดขยะ จุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุและสารเคมีตกค้าง วัสดุปลูกพืชจากเปลือกและซังข้าวโพด วัสดุรองนอนเลี้ยงสัตว์ทดลองจากเศษผักตบชวา เศษไม้ไผ่ เศษต้นกล้วย ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น เช่น ครีมบำรุงผิวจากรังไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์แชลแลคจากครั่ง ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดเมลอน นอกจากนี้ยังตัวอย่างผู้ประกอบการที่ซื้อสิทธิเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวทช. เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เช่น แผ่นฉนวนกันความร้อนทนไฟจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อีกยังแสดงผลงานจากโครงการจากค่ายวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน มีการมอบโล่ฐานการเรียนรู้นวัตกรรม ให้เยาวชนค่ายวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่าย i-TIM ครั้งที่ 8 ที่เป็นการนำเทคโนโลยีชุดสมองกลเพื่อการเรียนรู้ GoGo Board มาประยุกต์ใช้ผ่านการทำโครงงานสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้จริง และผลงานจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย และบริการสำหรับภาคเอกชน ในงานยังจัดเสวนาพิเศษ “แมลงสร้างอาชีพ ทางเลือกใหม่สำหรับชุมชน” และเสวนา “ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการเกษตร” รวมถึงศูนย์หนังสือ สวทช. และข้อมูลประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมอื่นๆ ของ สวทช.ภาคเหนือ เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของ สวทช. ตามวิสัยทัศน์ “สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ผู้จัดการออนไลน์ 24 ก.พ.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร