Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สกว.พบแนวทางการชะลอวัยลงลึกถึง “ดีเอ็นเอ”  

นักวิจัย สกว.พบแนวชะลอวัย โดยค้นพบกลไกที่เซลล์ของมนุษย์ใช้ในการเติม "หมู่เมททิล" ที่ดีเอ็นเอในตำแหน่งเฉพาะ โดยวิธีการทางชีววิทยาคอมพิวเตอร์และอณูพันธุศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีวิศวพันธุกรรมตกแต่งโปรตีนที่รักษาข้อต่อดีเอ็นเอ ศาสตราจารย์ ดร.น.พ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า องค์ความรู้จากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำให้พบว่าบุหรี่ เบาหวาน และสภาวะออกซิเดชัน ล้วนส่งผลให้สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) สูญเสียความเสถียร ไม่สามารถคงสภาพปกติได้ คณะวิจัยจึงใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยต้นน้ำนี้ในการประดิษฐ์ต้นแบบยาอายุวัฒนะ ซึ่งโดยในสภาพปกติดีเอ็นเอของคนหนุ่มสาวจะมีการตกแต่งด้วย "หมู่เมททิล" เช่น ทารกที่มีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอมากจะโตเร็วกว่าทารกที่มีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอน้อย เพื่อให้สารพันธุกรรมแข็งแรงและมั่นคงมีสุขภาพดี ตรงข้ามกับคนชราที่มีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอลดลง ที่น่าสนใจคือผู้ป่วยที่มีอาการของความชรา เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ใหญ่ที่มีกระดูกผุ ก็พบว่ามีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอน้อย นอกจากนี้การมีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอน้อยยังพบร่วมกับการสูบบุหรี่ และการมีสภาวะออกซิเดชันของเซลล์ด้วย ดังนั้น หากพบวิธีเติมหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอ ก็จะสามารถทำให้เซลล์ "ชราช้าลง" หรืออาจทำให้เซลล์ที่ชราแล้วกลับมาเป็นเซลล์ที่แข็งแรงเหมือนเซลล์ของหนุ่มสาวได้” ศ.ดร.น.พ.อภิวัฒน์ให้ความหวัง อย่างไรก็ดีหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอมีหน้าที่หลากหลายขึ้นกับตำแหน่งบนสายดีเอ็นเอ การเติมหมู่เมททิลบางตำแหน่งกำหนดให้เซลล์เป็นเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ บางตำแหน่งทำให้เกิดโรค เช่น มะเร็ง ภูมิแพ้ หรือความชรา ดังนั้นการเติมหมู่เมททิลบนสายดีเอ็นเอเพื่อแก้ไขความชราจะต้องรู้ตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อความสเถียรของดีเอ็นเอ และสามารถสร้างเทคโนโลยีเติมหมู่เมททิลในตำแหน่งที่ต้องการได้ ศ.ดร.น.พ.อภิวัฒน์ และคณะ ได้ใช้วิธีการทางชีววิทยาคอมพิวเตอร์และอณูพันธุศาสตร์ ทำให้ค้นพบกลไกที่เซลล์ของมนุษย์ใช้ในการเติมหมู่เมททิลที่ดีเอ็นเอในตำแหน่งเฉพาะ และพัฒนาเทคโนโลยีเติมหมู่เมททิลให้เซลล์ที่เลี้ยงในหลอดทดลองจนประสบความสำเร็จ ที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือเซลล์ที่ได้รับการเติมหมู่เมททิลนี้ มีดีเอ็นเอที่เสถียรขึ้น โตเร็ว และมีรอยโรคบนสายดีเอ็นเอน้อยลง น่าประหลาดใจคือ ต้นแบบยาอายุวัฒนะตัวนี้มีผลดีเฉพาะเซลล์ปกติ แต่ในเซลล์มะเร็งแทนที่จะโตเร็วกลับหยุดแบ่งตัวและตาย ดังนั้นต้นแบบยาอายุวัฒนะตัวนี้นอกจากจะแก้ไขความชราของเซลล์ได้แล้วยังมีโอกาสนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกด้วย นอกจากนี้ยังค้นพบกลไกรักษาความสเถียรของสายดีเอ็นเอเมื่อมีหมู่เมททิล โดยพบรอยฉีกขาดของดีเอ็นเอที่ทำหน้าที่รักษาความสเถียรของดีเอ็นเอเหมือนช่องว่างของรางรถไฟแยกรางเป็นท่อนๆ เพื่อป้องกันรางไม่ให้บิดเบี้ยวเมื่อรางขยายตัวในอากาศร้อนหรือหดตัวเมื่ออุณหภูมิเย็นลง โดยโปรตีนในกลุ่มเฮชเอ็มจีมีหน้าที่รักษาข้อต่อดีเอ็นเอนี้ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. กล่าวสรุปว่า ปัจจุบันคณะผู้วิจัยได้ใช้เทคโนโลยีวิศวพันธุกรรมตกแต่งโปรตีนกลุ่มดังกล่าว เพื่อใช้เป็นต้นแบบยาอายุวัฒนะอีกตัวหนึ่ง แม้ว่ายังต้องทดลองอีกสักระยะ เช่น ทำการศึกษาในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ แต่คงไม่นานเกินรอที่คนไทยจะได้ใช้ยาวิเศษสองตัวนี้ จึงอยากให้คนไทยช่วยกันสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะงานวิจัยฐานราก และเลิกเข้าใจผิดว่างานวิจัยต้นน้ำเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้ง เพราะมีแต่งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เท่านั้นถึงจะนำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์ได้ ผู้จัดการออนไลน์ 27.02.17

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร