Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

กระทรวงดีอี ทุ่ม 53 ล้านบาท เปิดโครงการต้านภัยไซเบอร์  

กระทรวงดีอี ทุ่ม 53 ล้านบาท เปิดโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ หวังสร้างสังคมคุณภาพ กระตุ้นประชาชนรู้เท่าทัน ป้องกันถูกล่อลวง เอาเปรียบ พร้อมยกระดับความมั่นคงของประเทศ หวัง 6 เดือน ลดภัยไซเบอร์ได้ 20% น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ (คนกลาง) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า จากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบมากมายต่อสภาพเศรษฐกิจ สร้างปัญหาสังคม และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ กระทรวงดีอีในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ต้องเผยแพร่ความรู้ วิธีปฏิบัติ วิธีป้องกันภัยที่เกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จึงจัดทำโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุ และโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิตอล และอนาล็อก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้องให้กับประชาชน และไม่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น และส่งผลต่อประชาชนทั้งด้านบวก และด้านลบ ทำให้เกิดปัญหาการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ เกิดรูปแบบของอาชญากรรมใหม่ๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นอย่างมาก ปัญหาทางเทคโนโลยีดิจิตอลเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาทิ การบิดเบือนข้อมูล การเผยแพร่ภาพอนาจารผู้เยาว์ การฟอกเงิน ฉ้อโกง การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเผยแพร่ให้ผู้อื่นดาวน์โหลดได้ การโจรกรรมโปรแกรม การจารกรรม หรือขโมยข้อมูล ความลับทางการค้าของบริษัท เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกล่อลวง เอาเปรียบ และได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ประชาชนอีกจำนวนมากไม่รู้ข้อกฎหมาย และกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัว เช่น การกดไลก์ กดแชร์ และกดโพสต์ ในข้อมูลที่อาจไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้แนวคิด รอบรู้ ทันภัย ไซเบอร์ โดยจัดกิจกรรมการเสวนา อภิปรายถึงปัญหาของสังคมที่เกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก คือ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและสังคม ให้ประชาชาชนรู้ถึงภัยจากโลกออนไลน์ และการสร้างแนวทางการป้องกันระวังภัยจากโลกออนไลน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนาจะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 6 ครั้งโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ และกระจายไปสู่จังหวัดตามภูมิภาค อีก 5 ครั้ง ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง นครศรีธรรมราช และราชบุรี นอกจากนี้ ยังจัดทำสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี และสื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงการป้องกัน หรือระวังภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ สื่อ วิดีทัศน์ สื่อ อินโฟกราฟิก การจัดทำช่องทางโซเชียลมีเดียบนยูทูป เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรม และเว็บไซต์ และคู่มือการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย โดยใช้งบประมาณโดยรวม 53 ล้านบาท และตั้งเป้าว่าภายใน 6 เดือนจะต้องลดภัยจากไซเบอร์ได้ราว 20% ด้านนายภุชพงค์ โนดไธสง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบัน ประชาชนในประเทศไทยมีการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องที่ 92 ล้านเลขหมาย ขณะที่การใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียในสัดส่วนการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน แบ่งเป็น การใช้งานผ่านเฟซบุ๊ก มากที่สุดอยู่ที่ 65% รองลงมา คือ ยูทูป 64% และไลน์ 54% ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มคนที่นิยมการใช้งานโซเชียลมีเดียเหล่านี้ถือว่ามีความเสี่ยงภัยจากไซเบอร์ และต้องให้ความรู้ในการใช้งานมากที่สุด ผู้จัดการออนไลน์ 7 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร