หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

กระทรวงวิทย์ดันจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศอาเซียน ชูต้นแบบคลังข้อมูลน้ำฯ ของไทย พร้อมรับมือภัยพิบัติ  

วันนี้ (8 มีนาคม 2560) ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งอาเซียน ภายในงาน ASEAN Next 2017   โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เข้าร่วมประชุม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญที่นานาประเทศต่างมุ่งมั่นที่จะเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยด้านน้ำ หากมีระบบและข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามและคาดการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับเหตุการณ์ หรือภัยธรรมชาติที่จะมาถึง จะช่วยลดหรือบรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของไทยในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ 1 ใน 8 ของข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative) จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งอาเซียน (Workshop on Establishing  ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center : AHC) ขึ้นในการประชุม ASEAN Next 2017 เพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว สำหรับประเทศไทย มีความพร้อมของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ที่ สสนก. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 34 หน่วยงาน เพื่อใช้ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา สสนก. ได้ใช้ระบบคลังข้อมูลฯ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และร่วมวิเคราะห์แนวทางบรรเทาอุทกภัย สามารถสนับสนุนการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้ก่อนเกิดเหตุ และสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับบรรเทาอุทกภัยไปยังพื้นที่เป้าหมายล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุได้ทันสถานการณ์ อย่างไรก็ดีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำและสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านน้ำและสภาพภูมิอากาศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อนจะเป็นก้าวต่อไปที่จะนำข้อมูลน้ำและข้อมูลสภาพภูมิอากาศไปใช้ติดตามและคาดการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนต่อไป... เดลินิวส์ออนไลน์ 8 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร