Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

กระทรวงวิทย์ดันจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศอาเซียน ชูต้นแบบคลังข้อมูลน้ำฯ ของไทย พร้อมรับมือภัยพิบัติ  

วันนี้ (8 มีนาคม 2560) ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งอาเซียน ภายในงาน ASEAN Next 2017   โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เข้าร่วมประชุม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญที่นานาประเทศต่างมุ่งมั่นที่จะเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยด้านน้ำ หากมีระบบและข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามและคาดการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับเหตุการณ์ หรือภัยธรรมชาติที่จะมาถึง จะช่วยลดหรือบรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของไทยในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ 1 ใน 8 ของข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative) จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งอาเซียน (Workshop on Establishing  ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center : AHC) ขึ้นในการประชุม ASEAN Next 2017 เพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว สำหรับประเทศไทย มีความพร้อมของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ที่ สสนก. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 34 หน่วยงาน เพื่อใช้ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา สสนก. ได้ใช้ระบบคลังข้อมูลฯ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และร่วมวิเคราะห์แนวทางบรรเทาอุทกภัย สามารถสนับสนุนการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้ก่อนเกิดเหตุ และสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับบรรเทาอุทกภัยไปยังพื้นที่เป้าหมายล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุได้ทันสถานการณ์ อย่างไรก็ดีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำและสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านน้ำและสภาพภูมิอากาศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อนจะเป็นก้าวต่อไปที่จะนำข้อมูลน้ำและข้อมูลสภาพภูมิอากาศไปใช้ติดตามและคาดการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนต่อไป... เดลินิวส์ออนไลน์ 8 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร