กระทรวงวิทย์ดันจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศอาเซียน ชูต้นแบบคลังข้อมูลน้ำฯ ของไทย พร้อมรับมือภัยพิบัติ  

วันนี้ (8 มีนาคม 2560) ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งอาเซียน ภายในงาน ASEAN Next 2017   โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เข้าร่วมประชุม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญที่นานาประเทศต่างมุ่งมั่นที่จะเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยด้านน้ำ หากมีระบบและข้อมูลที่สามารถใช้ติดตามและคาดการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับเหตุการณ์ หรือภัยธรรมชาติที่จะมาถึง จะช่วยลดหรือบรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของไทยในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ 1 ใน 8 ของข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative) จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งอาเซียน (Workshop on Establishing  ASEAN Hydroinformatics and Climate Data Center : AHC) ขึ้นในการประชุม ASEAN Next 2017 เพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว สำหรับประเทศไทย มีความพร้อมของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ที่ สสนก. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 34 หน่วยงาน เพื่อใช้ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา สสนก. ได้ใช้ระบบคลังข้อมูลฯ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และร่วมวิเคราะห์แนวทางบรรเทาอุทกภัย สามารถสนับสนุนการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้ก่อนเกิดเหตุ และสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับบรรเทาอุทกภัยไปยังพื้นที่เป้าหมายล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุได้ทันสถานการณ์ อย่างไรก็ดีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำและสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านน้ำและสภาพภูมิอากาศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อนจะเป็นก้าวต่อไปที่จะนำข้อมูลน้ำและข้อมูลสภาพภูมิอากาศไปใช้ติดตามและคาดการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนต่อไป... เดลินิวส์ออนไลน์ 8 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร