หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ทีวีวิทยาศาสตร์ ซีซั่น 2 ยกคุณภาพชีวิต สู่ “ไทยแลนด์ 4.0”  

พูดถึงไทยแลนด์ 4.0 หลายคนอาจจะงง ว่ามันคืออะไร ทำไมสมัยนี้ อะไรๆ ก็ไทยแลนด์ 4.0 กันจัง ไปถาม อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้รับคำตอบกลับมาว่า ตัวเลข 4 ในที่นี้เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งกว่าจะมาเป็นไทยแลนด์ 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0, 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน โดย 1.0 ก็คือ ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ ไทยแลนด์ 2.0 ก็คือ ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น ไทยแลนด์ 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น คำพูดที่ว่า ต้องช่วยกันนำพาประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั่นก็คือ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนนั่นเอง รัฐมนตรี วท.บอกด้วยว่า เครื่องมือหนึ่งที่จะพาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ ก็คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)” นั่นเอง ซึ่งพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศต่างๆ ที่ขึ้นชื่อว่าพัฒนาแล้วได้ เราได้สร้างกลไก หรือเครื่องมือที่เรียกว่า “คลินิกเทคโนโลยี” เพื่อนำเทคโนโลยีที่มาจากผลงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดไปยังชุมชนหรือท้องถิ่น มาตั้งแต่ปี 2546 โดยร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 69 จังหวัด ปัจจุบันคลินิกเทคโนโลยีได้กระจายไปตามชุมชนต่างๆ และได้มีการนำ วทน.ไปใช้ประโยชน์ โดยมีผู้รับประโยชน์จากการนำ วทน. ไปใช้ปีละไม่น้อยกว่า 20,000 คน สร้างรายได้หรือลดรายจ่ายได้ปีละ 86-160 ล้านบาท รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ สื่อสิ่งพิมพ์ และบริการเคลื่อนที่ ปีละไม่น้อยกว่า 800,000 คน และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของหมู่บ้านหรือชุมชนที่นำ วทน.ไปใช้ประโยชน์ผ่านคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้ผลิตรายการโทรทัศน์“Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย ซีซั่นที่ 2” ขึ้น เพื่อแสดงให้คนไทยเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้ให้ได้อย่างไร ชมรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 11.30-12.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Most Channel ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับชมได้ผ่าน 4 ช่องทาง คือ กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 246, SUNBOX ช่อง 118, GMMZ ช่อง 207 และ Dynasat ช่อง 104 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อรรชกาบอกว่า วท.ผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านหรือชุมชนต่างๆ ได้เห็นว่า วทน.สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตจริงๆ อย่างเช่นหมู่บ้านที่มีผลงานการพัฒนาที่โดดเด่น คือ หมู่บ้านควายนม จ.เชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาชีพหลัก ทำให้มีการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้บ้านใหม่ดอนแก้วกลายเป็นหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสูง รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมานาน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม จนกระทั่งคลินิกเทคโนโลยีเข้าไปพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยนำ วทน.เข้าไปแก้ปัญหา ทำให้คนในชุมชนรู้จักกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงควายนม การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ไม่เบียดเบียนผืนป่า จนปัจจุบันคนในชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สิ่งสำคัญกว่านั้นที่ผู้ชมจะได้เห็นในรายการคือ ความร่วมมือร่วมใจและความเสียสละของคนในชุมชน จนบางหมู่บ้านมีการต่อยอดนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการบริหารจัดการโดยชุมชนเอง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก็สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินไปสู่การเป็นคนไทยยุค 4.0 ตามที่ตั้งใจเอาไว้ให้ได้อีกด้วย มติชนออนไลน์ 12 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร