Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

38 ปี กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถประเทศ  

วันนี้ (24 มีนาคม 2560) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ดร.อรรชกา; กล่าวว่า วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เวียนมาครบ 38 ปี ในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ก้าวหน้า พร้อมทั้งนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระทรวงวิทย์ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการจัดตั้งโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อส่งเสริมการร่วมวิจัยเชิงพาณิชย์ระหว่างบริษัทและสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสินค้าและนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง มีการริเริ่มโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล โดยเน้นส่งเสริมการวิจัยพัฒนาด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะ และเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ ได้มีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ร่วมกับ 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยจะมีการอบรมอาจารย์ และการจัดทำหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 8 หลักสูตร  สำหรับนักศึกษา 30,000 คน และยังจะมีการจัดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยตั้งเป้าให้มีการสร้างธุรกิจใหม่ 550 ราย นอกจากนี้ จะมีการจัดงาน Startup Thailand 2017 ในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจเริ่มต้น โดยตั้งเป้าให้เป็นงานสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียในอนาคตอันใกล้  ขณะเดียวกัน กำลังมีการพัฒนาย่านวิสาหกิจเริ่มต้นและย่านนวัตกรรม จำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ โดยมีโครงการนำร่อง 4 ย่านในกรุงเทพฯ ได้แก่ ย่านโยธี สามย่าน กล้วยน้ำไท และคลองสาน อย่างไรก็ดี กระทรวงวิทย์ได้มีโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับทั้งเอสเอ็มอีและโอทอป โดยในปี 2560 มีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย จำนวน 2,000 ราย และยกระดับ OTOP อีก 600 ราย และได้ดำเนินโครงการ Talent Mobility เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐจำนวน 500 คนไปปฏิบัติงานให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย วันที่ 24 มีนาคม 2522โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 40 ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น“กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จึงได้รับปฏิรูปเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ในบทบาทที่ชัดเจนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่บนถนนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เดลินิวส์ออนไลน์ 24 มี.ค.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร