หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เขตนวัตกรรม แฟลกชิพใหม่นักวิทย์  

ค่อนข้างชัดเจนว่า “เขตนวัตกรรม”ตามโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีไอจะปักหมุนอยู่ภายในวังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ทำหน้าที่สร้างนวัตกรรม โดยจะมี “หน่วยวิจัยหรือหน่วยนวัตกรรม” เพื่อทำงานร่วมกับภาคเอกชน ค่อนข้างชัดเจนว่า “เขตนวัตกรรม” ตามโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีไอจะปักหมุนอยู่ภายในวังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ทำหน้าที่สร้างนวัตกรรม โดยจะมี “หน่วยวิจัยหรือหน่วยนวัตกรรม” เพื่อทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดได้ (Translational Research) อีอีซีไอจะเป็นแหล่งรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม ศูนย์รับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยจัดตั้งเป็นเขตทดสอบนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศ ตลอดจนการเป็นชุมชนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป กิจกรรมในอีอีซีไอจะเน้น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ aripolis ประกอบด้วยระบบออโตเมชั่น หุ่นยนต์และสมองกล, ไบโอโพลิสที่มุ่งอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็น พลังงาน พลังงานทดแทน อาหาร อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง ยา ฯลฯ, space krenovapolis เป็นส่วนงานเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ดาวเทียม เทคโนโลยีการบินบางประเภท โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปูทางสร้างบุคลากร นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า อีอีซีไอจึงเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยไม่ต้องกังวลว่าจะว่างงาน อีกทั้งการจ้างงานไม่ได้มีเฉพาะในหน่วยงานรัฐเท่านั้น แต่ยังมีสถาบันวิจัยของเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ “เรายังต้องการบุคลากรอีกมาก จึงพยายามผลักดันนักเรียนทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้มาที่อีอีซีไอแต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะมีขั้นตอนที่เป็นระบบ แต่แนวทางเตรียมบุคลากรรองรับในระยะเร่งด่วนคือ สร้างนักเรียนทุนปริญญาโทจากปริญญาตรีใช้เวลา 1-2 ปี ขั้นถัดไปคือ คนที่จบปริญญาโทไปเรียนต่อปริญญาเอก 4 ปี ทำให้ใน 2 ปีก็จะได้บุคลากรระดับปริญญาโทป้อนอีอีซีไอ ถัดไปอีก 4 ปีก็จะได้ระดับปริญญาเอก บวกกับบุคลากรที่มีในปัจจุบันจากที่ส่งไปเรียนในมหาวิทยาลัยเครือข่ายของ สวทช. หรือทุน คปก.ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยก็จะเป็นแหล่งบุคลากรสำคัญ” แม้ปัจจุบันจะยังมองภาพของจำนวนบุคลากรวิจัยที่ต้องการในอีอีซีไอไม่ชัดเจน แต่ นายณรงค์ กล่าวว่า สัดส่วนนักวิจัย 3 คนต่อประชากร 1 หมื่นคนก็ยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มเป็นนักวิจัย 20-25 คนต่อประชากร 1 หมื่นคน และเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพราะแม้ไม่มีอีอีซีไอก็ยังขาดแคลน ด้วยเหตุนี้ การลงทุนพัฒนากำลังคนจึงไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันก็ต้องการดึงนักวิจัยต่างประเทศ หรือนักวิจัยไทยในต่างประเทศให้กลับมาอยู่ในอีอีซีไอด้วย เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของวิธีคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง จะนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมจากความคิดที่หลากหลาย ต้นแบบระบบนิเวศนวัตกรรม นายณรงค์ อธิบายถึงขั้นตอนงานวิจัยที่จะเข้าร่วมโครงการอีอีซีไอว่า ขั้นตอนจากแล็บสู่ภาคอุตสาหกรรมนั้น ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมนั้นจะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติ จึงต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing Lab) เพื่อยืนยันผล ต่อมาคือ การที่จะขยายสเกลการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการไปยังระดับอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีโรงงานต้นแบบ (Pilot plant) ที่ได้มาตรฐานสากลและสามารถปรับแต่งได้ จนได้กระบวนการผลิตที่พร้อมนำไปสู่การสร้างโรงงานผลิตจริง โรงงานต้นแบบยังรองรับการผลิตสินค้าจำนวนไม่มากเพื่อส่งใช้ทดลองตลาดก่อนที่จะสร้างโรงงานจริง ถ้าตลาดตอบรับก็เดินหน้าสู่เชิงพาณิชย์ แต่หากไม่ดี ก็กลับไปวิจัย พัฒนาใหม่ ทดสอบ เข้าโรงงานต้นแบบและผลิตทดลองตลาดใหม่ ตอบโจทย์ทั้งสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอีหรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ เมื่อทุกอย่างลงตัว นวัตกรรมพร้อมสู่ธุรกิจจริงก็สามารถเข้ามาเช่าใช้พื้นที่ในอีอีซีไอ เพื่อสร้างธุรกิจ ทำโรงงาน สร้างบริษัทได้เลย โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำในขณะนั้น” นายณรงค์กล่าว อีกส่วนหนึ่งที่อีอีซีไอจะต้องมีคือ พื้นที่ทดสอบหรือ Sandbox เพราะการวิจัยพัฒนาหลายอย่างจำเป็นต้องผ่านการทดสอบ เช่น อากาศยานไร้คนขับ ยานยนต์ไร้คนขับ จึงจัดเตรียม Test-based สนามทดสอบที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษสำหรับการทดลองอย่างสมบูรณ์ โดยจะยกเว้นกฎระเบียบหรือกฎหมายบางอย่างที่จะเป็นอุปสรรคต่อการวิจัยพัฒนาในพื้นที่นี้ Bangkokbiznews 4 เม.ย.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร