หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

กระทรวงวิทย์ลุยสร้างเมืองนวัตกรรม 2 แห่งที่ระยอง – ชลบุรี  

คนพ.ไฟเขียวกระทรวงวิทย์ลุยสร้างเมืองนวัตกรรม 2 แห่งที่ระยอง – ชลบุรี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยหลังจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 5 เม.ย.60 ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีวาระสำคัญที่นำเสนอในที่ประชุมคราวนี้ คือ ความคืบหน้าของการดำเนินการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีไอ ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาอีอีซี ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาอีอีซีไอให้มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเป็นเขตผ่อนปรนกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ดร.อรรชกากล่าวว่า มติจากที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดสร้างอีอีซีไอบนพื้นที่ 2 แห่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอ ได้แก่ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง เนื้อที่ 3,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ปตท. เพื่อให้เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 ส่วน คือ แอริโพลิส (ARIPOLIS) ศูนย์กลางระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ และ ไบโอโพลิส (BIOPOLIS) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ แห่งที่สองคือ พื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือจิสด้า ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื้อที่ 120 ไร่ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยหลังจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเร่งหารือในรายละเอียดถึงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ร่วมกับทาง ปตท. ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการ "ย่านนวัตกรรมแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”ของอีอีซีไอ ใน 4 พื้นที่ คือ พัทยา ศรีราชา บางแสน และอู่ตะเภา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้เพิ่มมูลค่าการผลิตของตนได้ ดร.อรรชกา กล่าวต่อว่า นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว ในวันเดียวกันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาอีอีซีไอกับ 50 หน่วยงาน ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ที่พร้อมเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมของอาเซียนในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อนำไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์ที่สุด ผู้จัดการออนไลน์ 6 เม.ย.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร