Browse Keyword
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :

ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :


 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
DSS Science eBook
e-book ของสำนักพิมพ์ CRC กว่า 6500 เล่ม
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2560
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2560
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วช.นำทัพนักวิจัยไทยกวาดสิ่งประดิษฐ์โลกเจนีวา  

ประจิณ ปลื้มผลงานวิจัยไทยคว้ารางวัลสูงสุดในเวทีสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่เจนีวา วช.เผยส่งเข้าประกวด 91 ผลงานจาก32 หน่วยงาน กวาดมากว่า 100 รางวัล วันนี้(10 เมษายน 2560) ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติโดย มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัย และนักประดิษฐ์ พลอากาศเอก ประจิน  กล่าวว่า ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง เพื่อขึ้นสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยความก้าวหน้าจากการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมที่มีความแตกต่าง; ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบวิจัยเพื่อใช้เป็นกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อน และยกระดับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งนี้การสร้างและส่งเสริมบุคลากรวิจัยเป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลได้กําหนดมาตรการ และพยายามวางระบบรองรับเพื่อให้ได้นักวิจัยมืออาชีพที่มีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และเพียงพอต่อการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ผู้นําในเวทีโลก ทั้งนี้การนําผลงานของนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง นิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ของไทยจะได้เผยแพร่ผลงาน และแสดงความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสายตาของชาวโลก และมีโอกาสเปิดโลกทัศน์ สั่งสมประสบการณ์เพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นระหว่างประเทศ ซึ่งจะทําให้ไทยได้เข้าไปมีบทบาทด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นในเวทีระดับสากลด้วย พลอากาศเอก ประจิน กล่าวอีกว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ผลงานนักประดิษฐ์ไทย ได้รับรางวัลสูงสุดของงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva” ในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของนักวิจัยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา วช. ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยไปคว้ารางวัลเกียรติยศจากหลายประเทศ และล่าสุดได้ไปสร้างชื่อเสียงที่ กรุงเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส ในงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน ที่ผ่านมา สำหรับการประกวดครั้งนี้ วช. ได้นำนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวด จำนวน 91 ผลงาน จาก 32 หน่วยงาน โดยผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของงาน คือ รางวัล Grand Prix (Grand Prix du Salon International des Inventions de Geneve) จากผลงานเรื่อง “การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือ DeepEye ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารักษ์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานวิจัยดังกล่าวใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ ที่มีความแม่นยำสูง มาประยุกต์ใช้งานผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายภาพจอตาแบบพกพารุ่นใดก็ได้  ช่วยให้บุคลากรด้านสาธารณสุขสามารถคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตาได้อย่างถูกต้องแม่นยำก่อนที่จะส่งต่อไปยังจักษุแพทย์ ที่ยังขาดแคลน ช่วยลดความรุนแรงของโรคและสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ยังได้รับรางวัลสำคัญ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 9 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง จำนวน 22 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 37 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 22 ผลงาน และรางวัลพิเศษ จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 24 รางวัล โดยผลงานของประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้มาจากผลงานที่เคยได้รับรางวัลและนำเสนอในเวทีระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และเวทีอื่น ๆ เดลินิวส์อนไลน์ 10 เม.ย.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม      


   


   
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th
Tuesday April 25, 2017 9:56 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร