หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วช.นำทัพนักวิจัยไทยกวาดสิ่งประดิษฐ์โลกเจนีวา  

ประจิณ ปลื้มผลงานวิจัยไทยคว้ารางวัลสูงสุดในเวทีสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่เจนีวา วช.เผยส่งเข้าประกวด 91 ผลงานจาก32 หน่วยงาน กวาดมากว่า 100 รางวัล วันนี้(10 เมษายน 2560) ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติโดย มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัย และนักประดิษฐ์ พลอากาศเอก ประจิน  กล่าวว่า ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง เพื่อขึ้นสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยความก้าวหน้าจากการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมที่มีความแตกต่าง; ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบวิจัยเพื่อใช้เป็นกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อน และยกระดับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งนี้การสร้างและส่งเสริมบุคลากรวิจัยเป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลได้กําหนดมาตรการ และพยายามวางระบบรองรับเพื่อให้ได้นักวิจัยมืออาชีพที่มีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และเพียงพอต่อการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ผู้นําในเวทีโลก ทั้งนี้การนําผลงานของนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง นิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ของไทยจะได้เผยแพร่ผลงาน และแสดงความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสายตาของชาวโลก และมีโอกาสเปิดโลกทัศน์ สั่งสมประสบการณ์เพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นระหว่างประเทศ ซึ่งจะทําให้ไทยได้เข้าไปมีบทบาทด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นในเวทีระดับสากลด้วย พลอากาศเอก ประจิน กล่าวอีกว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ผลงานนักประดิษฐ์ไทย ได้รับรางวัลสูงสุดของงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva” ในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของนักวิจัยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา วช. ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยไปคว้ารางวัลเกียรติยศจากหลายประเทศ และล่าสุดได้ไปสร้างชื่อเสียงที่ กรุงเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส ในงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน ที่ผ่านมา สำหรับการประกวดครั้งนี้ วช. ได้นำนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวด จำนวน 91 ผลงาน จาก 32 หน่วยงาน โดยผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของงาน คือ รางวัล Grand Prix (Grand Prix du Salon International des Inventions de Geneve) จากผลงานเรื่อง “การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือ DeepEye ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารักษ์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานวิจัยดังกล่าวใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ ที่มีความแม่นยำสูง มาประยุกต์ใช้งานผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายภาพจอตาแบบพกพารุ่นใดก็ได้  ช่วยให้บุคลากรด้านสาธารณสุขสามารถคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตาได้อย่างถูกต้องแม่นยำก่อนที่จะส่งต่อไปยังจักษุแพทย์ ที่ยังขาดแคลน ช่วยลดความรุนแรงของโรคและสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ยังได้รับรางวัลสำคัญ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 9 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง จำนวน 22 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 37 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 22 ผลงาน และรางวัลพิเศษ จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 24 รางวัล โดยผลงานของประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้มาจากผลงานที่เคยได้รับรางวัลและนำเสนอในเวทีระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และเวทีอื่น ๆ เดลินิวส์อนไลน์ 10 เม.ย.60

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร