Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

เดินหน้าถอดจีโนมหายีนคนไทยแท้ๆ  

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ - สกว. และ รพ.รามา เดินหน้าถอดจีโนมหายีนคนไทยแท้ๆ เป้าหมายเพื่อให้วงการแพทย์สามารถวิเคราะห์อัตราหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง หรือความบกพร่องทางด้านร่างกายได้ รวมถึงนำไปสู่การวิจัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง
          หลังประกาศความสำเร็จในการถอดจีโนมคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่จะนำไปสู่ป้องกันการแพ้ และการรักษาโรคที่สอดคล้องพันธุกรรมเฉพาะบุคคล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือทีเซลส์ (TCELS) และสำนักงานกองททุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศเดินหน้าโครงการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจากตัวอย่างดีเอ็นเอของชาติอาเซียนอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อหายีนคนไทยแท้ๆ โดยร่วมมือกับสถาบันจีโนมปักกิ่งประเทศจีน
"ปีนี้ประเทศไทยจะเริ่มจากอาสาสมัครจากทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศรวม 120 คนจาก 40 ครอบครัว โดยเลือกจากความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูก ยกตัวอย่างเช่นพ่อเป็นคนจีน แม่เป็นคนไทยทางโครงการจะไม่ใช้จีโนมของคนเป็นลูกแต่อาจจะใช้จีโนมของคนเป็นหลานเพื่อนำมาเข้าโครงการ กล่าวคือจะเลือกลูกเสี้ยวของเชื้อสายชาวต่างชาติ และตั้งเป้าหมายไว้ที่อย่างน้อย 10,000 คนภายในเวลา 5 ปี" ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า
เหตุที่ทำโครงการนี้ขึ้น ศ.ดร.วสันต์อธิบายว่า เนื่องจากต้องการที่จะเข้าใจพื้นฐานของยีนของคนไทยให้มากขึ้น และเพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงพันธุกรรมของคนไทย อีกทั้งต้องการความเชื่อมโยงว่าพันธุกรรมอ้างอิงของคนไทยนั้นเป็นอย่างไร จากการที่คนไทยเป็นเชื้อชาติที่มีบรรพบุรุษจากหลายเชื้อชาติอย่าง จีน มาเลเซีย ลาว เวียดนาม ดังนั้นในปัจจุบันจึงยังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาตร์ใดสามารถบอกได้ว่า ลักษณะของจีโนมของคนไทยแท้ๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร อีกทั้งในภูมิภาคอาเซียนก็ประสบปัญหาเรื่องความหลายหลายของจีโนมเช่นกัน จึงได้เกิดความร่วมมือในการเก็บจีโนมทั้งหมดขึ้น
"ข้อดีของการรู้ลักษณะที่แท้จริงของยีนคนไทยแท้ จะช่วยให้วงการแพทย์สามารถวิเคราะห์อัตราหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง หรือความบกพร่องทางด้านร่างกายได้ และจะได้หาทางแก้ไขหรือทำการพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ลดความเสี่ยงนั้นๆ ได้" ศ.ดร.วสันต์ระบุ
ศ.ดร.วสันต์กล่าวอีกว่า ในอนาคตจะจัดตั้งธนาคารจีโนมและยีนมนุษย์แห่งชาติ (National human genome and Gene bank) เพื่อเป็นการพลิกโฉมของการรักษา ป้องกันและดูแลคนไข้ของประเทศอย่างสิ้นเชิง และจะมีการร่วมมือกับธนาคารชีวภาพ (Biobank) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัดตั้งศูนย์เก็บข้อมูลจีโนม ตัวอย่างเลือด น้ำลายและเนื้อเยื่อของคนไข้ในอนาคต โดยศูนย์เก็บข้อมูลดังกล่าวจะตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

Manager online 24.02.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร