Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ดีอี เร่งสร้างดาต้าเซ็นเตอร์กลาง เสร็จภายในปีนี้  

          ดีอี เดินหน้า บิ๊ก ดาต้า หลัง ครม.ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยเฉพาะ มั่นใจ มีดาต้า เซ็นเตอร์กลาง ภายในปีนี้
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนบิ๊กดาต้า ดาต้า เซ็นเตอร์ และ คลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเป็นรองประธาน และกรรมการประกอบด้วย ปลัดทั้ง 20 กระทรวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA
          โดยในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคมนี้ จะเชิญตัวแทนจาก 20 กระทรวง จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหารือในการทำบิ๊ก ดาต้า โดยจะหารือกันใน 3 ประเด็น คือ 1. อธิบายความหมายของ บิ๊ก ดาต้า 2. มีข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ อะไรบ้าง และ 3.จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างไรบ้าง จากนั้นจะให้เวลา 2 สัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลมาจัดเวิร์กช็อปใหญ่
ทั้งนี้ การมีคณะกรรมการดังกล่าวเกิดขึ้นจะทำให้การทำบิ๊ก ดาต้า และคลาวด์ คอมพิวติ้ง เกิดขึ้นภายในปีนี้ ซึ่งปีนี้จะมีการตั้งดาต้า เซ็นเตอร์ กลาง อย่างแน่นอน เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ เริ่มมีข้อมูลมากขึ้น และต้องการฝากข้อมูลไว้บนคลาวด์ แต่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้ของใครในการให้บริการ ซึ่งทั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด ก็มีศักยภาพในการให้บริการ
'การทำเรื่องนี้ กระทรวงจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลมาประกบทุกกระทรวงเพื่อให้สามารถทำโครงการนี้สำเร็จ โดยขณะนี้เรามีบุคลากร ทั้งที่มาจาก เนคเทค กระทรวงวิทยาศาสตร์ และมีแนวคิดว่าจะเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย'
นายพิเชฐ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy :TDGA ) โดย EGA ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถนำนวัตกรรมมาปรับปรุงการให้บริการ
ผลจากการอบรมหน่วยงานภาครัฐที่นำร่องเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ Digital Transformation Program จำนวน 5 หน่วยงาน คือ กรมสรรพากร ทำระบบเงินบริจาคผ่าน QR CODE (e-donation QR CODE) ,กรมการจัดหางาน พัฒนาระบบบริการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำระบบคลังข้อมูลธุรกิจ ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนหน่วยบริการผ่าน Mobile Application และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พัฒนาบริการอนุมัติให้การส่งเสริมแบบอัตโนมัติ
ด้านนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGAกล่าวว่า สถาบัน TDGA ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) 2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
ปัจจุบัน TDGA มีช่องทางการเรียนรู้ให้เลือกหลากหลายช่องทาง อาทิ e-learning, อบรมร่วมกับหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐอื่น, การจัดอบรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ, อบรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ โดยเฉพาะ เป็นต้น

 

Manager online 28.02.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร