Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

อากาศร้อนขึ้นทำ "หนู-แมลงสาบ" ชุม ระวังอาหารปนเปื้อน บูดเสียง่าย  

          วันนี้ (1 มี.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ช่วงนี้อุณหภูมิประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น ทำให้สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ทั้ง แมลงสาบ แมลงวัน และหนู อาจเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าปกติ ขอให้ประชาชนระะวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อน ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษแล้ว 22,950 ราย ซึ่งการบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ร้อนและสะอาด ถือเป็นวิธีการป้องกันที่สามารถทำได้ง่าย นอกจากนี้ ควรจัดเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู แมลงพาหะต่างๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค
นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ส่วนการลดปัญหาสัตว์ก่อกวนในสถานที่ปรุงประกอบอาหารนั้น เริ่มจากการดูแลสุขลักษณะที่ดี รวมถึงการจัดการขยะเปียก หรือ เศษอาหารที่ถูกต้อง ควรแยกขยะเปียก ออกจากขยะแห้ง เพื่อง่ายต่อการจัดการ ขยะเปียกและเศษอาหารต้องใส่ในถุงและปิดอย่างแน่นหนาและควรบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันสัตว์มากัดแทะและยังป้องกันการเป็นแหล่งรังของแมลงวันได้ด้วย
"ช่วงนี้ อากาศของประเทศไทย จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้อาหารอาจบูด เสียได้เร็วมากยิ่งขึ้น ขอให้ประชาชนสำรวจอาหารก่อนรับประทาน หากมีกลิ่น รส รูปเปลี่ยนไป ไม่ควรรับประทานต่อ ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหาร ควรใส่ใจเรื่องของสุขาภิบาลของร้าน และสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหาร ในส่วนของร้านอาหารราดแกงควรอุ่นอาหารเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อแบคทีเรียที่อาจเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ" อธิบดี คร. กล่าว

Manager online 01.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร