Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ก.วิทย์-ก.ศึกษา จับมือพัฒนาอุทยานวิทย์หว้ากอ ฉลอง 150 ปีสุริยุปราคาประวัติศาสตร์  

          กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กระทรวงศึกษาฯ ร่วมสร้าง 150 ปี หว้ากอ แจงแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เฉลิมฉลองการจัดงาน 150 ปี "สุริยุปราคาหว้ากอ" เน้นพัฒนาร่วมกัน เสริมทัพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ ฯลฯ สร้างประวัติศาสตร์ และสานต่อมติ ครม. ปี 2532 สู่อุทยานที่สะท้อนประวัติศาสตร์ และมองไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 2 มีนาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ (ศธ. ) เป็นประธานร่วม ในการประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองกระทรวง, นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
นพ.ธีรเกียรติ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ หลังจากปี 2532 มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่สำคัญให้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นโครงการระดับชาติ แต่เกือบ 30 ปีผ่านไป ทำอะไรได้ยาก เพราะยังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงได้แต่คงสภาพเอาไว้ เนื่องจาก กศน. หน่วยงานที่รับผิดชอบอุทยานฯเป็นหน่วยงานค่อนข้างเล็ก อาจจะขาดศักยภาพบางส่วน ทำให้มีปัญหาด้านการพัฒนาถึงปัจจุบัน
"ในวันนี้ภายหลังจากการประชุมร่วมกัน กระทรวงศึกษาการและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมีแนวทางการพัฒนาและความร่วมมือระหว่าง 2 กระทรวงในการจัดงานครบรอบ 150 ปี หว้ากอ ในวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2561 และทำตามมติ ครม.เมื่อปี 2532 เพื่อนำสาระสำคัญจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาอุทยานฯ ซึ่งจะเสนอในที่ประชุม ครม.สัญจรในวันที่ 6 มีนาคมนี้ ที่ จ.เพชรบุรี เพื่อให้เห็นชอบในหลักการทั้งการจัดงานครบรอบ 150 ปี หว้ากอ และ ให้กระทรวงศึกษาการและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาตามแผนแม่บทที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการถ่ายโอนภารกิจ"
ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของ สเต็มศึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ทั้งสองกระทรวงจึงร่วมมือกันในการขับเคลื่อน
"อีกส่วนที่สำคัญคือ เรามีพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ที่มีพระอัจฉริยภาพเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นคือ ร.4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และ ร.9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เราจะร่วมกันฉลองพระเกียรติให้กับทั้งสองพระองค์"
ส่วนแนวทางการทำงานร่วมกันนั้น ดร.สุวิทย์แจงว่าแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือ การจัดงานร่วมกัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดงานในวันที่ 18 สิงหาคม ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ฯ หว้ากอ มีความสำคัญอย่างมาก เป็นแหล่งสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่วนเรื่องที่ 2 คือ แผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนที่ทำร่วมกันทุกหน่วยงานจะเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนอุทยานฯทุกด้านให้มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว
"ยืนยันว่า 2 กระทรวงมีความพร้อมในการใช้งบประมาณ ที่สำคัญโครงการนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวร่วมเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากในอนาคตอุทยานหว้ากอจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้านการศึกษา เชื่อมโยงกับการก่อสร้างโครงการริเวียร่า หรือการสร้างเส้นทางสายหลักเลียบชายทะเลไปภาคใต้ เมื่อแล้วเสร็จอุทยานหว้ากอจะเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดาราศาสตร์แนวหน้าของประเทศไทย" ดร.สุวิทย์ กล่าว

Manager online 02.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร