Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สกว.มุ่งสนับสนุนการพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่อสิ่งแวดล้อม  

          สกว.สนับสนุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ศ.กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ ในการพัฒนาวัสดุขั้นสูง/วัสดุปราดเปรื่องเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งวัสดุดูดซับการรั่วไหลของน้ำมันจากยางพารา พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากแก้ปัญหาการปลูกพืชในหน้าแล้ง อนุภาคพอลิเมอร์ระดับนาโนเพื่อชีวการแพทย์ และสารตัวรับรู้ทางเคมีชนิดใหม่ที่ตรวจสอบสมบัติการตรวจจับแบบจำเพาะกับสารเคมีและสารปนเปื้อน
          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการปีที่ 1 (พ.ศ. 2560-2561) โครงการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของพอลิเมอร์ ศ.กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ และคณะ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาวัสดุขั้นสูง/วัสดุปราดเปรื่องเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความผาสุก” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยพื้นฐานก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีความสำคัญต่อวงการยางธรรมชาติและวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่คณะวิจัยจะได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนายางธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาวัสดุดูดซึมน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อใช้งานทางชีวการแพทย์ เป็นต้น หลังจากที่ได้สร้างสมองค์ความรู้ได้ในระดับหนึ่งเมื่อครั้งได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ซึ่งนอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว สกว. คาดหวังว่าจะมีการขยายผลต่อยอดและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ที่มีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ
การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการระหว่างทีมวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งงานวิจัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยอื่นที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและความร่วมมือในการทำวิจัยต่อไป โดยโครงการวิจัยที่จะดำเนินการต่อไปนี้ยังมีแนวทางที่จะขยายงานวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบใหม่และมีความลึกที่จะผลิตผลงานที่มีผลต่อวงการวิชาการ อีกทั้งสามารถต่อยอดขยายส่วนวิจัยในระดับที่ใหญ่ขึ้นในระดับหนึ่ง
งานวิจัยแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ยางธรรมชาติดัดแปรและยางธรรมชาติคอมพอสิต ที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเพื่อประยุกต์เป็นวัสดุสำหรับดูดซับ/ดูดซึม เช่น การรั่วไหลของน้ำมันในท้องทะเลและในสถานีบริการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการไหลนองบนพื้นผิวถนนที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากคราบน้ำมันต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วทันท่วงที การใช้วัสดุดูดซึมน้ำมันเป็นวิธีหนึ่งที่ปลอดภัยต่อระบบสิ่งแวดล้อม และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการกับพื้นที่ที่มีน้ำมันหกรั่วไหลโดยรอบ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการเตรียมยางธรรมชาตินำไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์กับวัสดุประเภทเซนเซอร์และวัสดุที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าจากการกดทับและการกระทำซ้ำได้
กลุ่มที่ 2 พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากจากพอลิเมอร์ธรรมชาติและมอนอเมอร์ปิโตรเคมีโดยการดัดแปรโครงสร้าง มุ่งพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก (superabsorbent polymers, SAPs) เป็นตัวควบคุมการปลดปล่อยน้ำในภาวะภัยแล้ง โดยใช้วัตถุดิบต่างชนิดต่างแหล่งและใช้สารเติมแต่งหลายชนิดที่จะใส่ในอนุภาคแร่ดิน ให้ได้วัสดุที่มีสมบัติดูดซึมน้ำได้มาก มีความแข็งแรง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายทางชีวภาพได้ด้วยจุลชีพ และนำมาประยุกต์ในทางการเกษตรโดยผสมกับดินเพื่อปลูกพืชในภาวะภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เพิ่มผลผลิตทางเกษตรและเพิ่มโอกาสในการทำเกษตรกรรม รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้
กลุ่มที่ 3 การสังเคราะห์อนุภาคพอลิเมอร์ระดับนาโนที่สามารถกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมถึงการศึกษาความเป็นพิษ การนำเข้าสู่เซลล์ และประสิทธิภาพในการนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปยังเซลล์เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไปประยุกต์ทางชีวการแพทย์ เช่น พาหะในการนำส่งยา สารพันธุกรรม โปรตีน สำหรับการบำบัดรักษา ไปจนถึงสารเรืองแสงสำหรับการตรวจวินิจฉัย
กลุ่มที่ 4 การสังเคระห์สารประกอบที่มีโมเลกุลลูกผสมระหว่างสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์ เพื่อเป็นสารตัวรับรู้ทางเคมีชนิดใหม่ที่สังเคราะห์และประกอบได้ สามารถตรวจสอบสมบัติการตรวจจับแบบจำเพาะกับสารเคมีชนิดต่าง ๆ ตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของสารปนเปื้อน เช่น สารต้องห้าม วัตถุระเบิด ธาตุโลหะหนัก หรือธาตุไอออนชนิดต่าง ๆ ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปต่อยอดสำหรับการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีได้จริง ทั้งทางอาหาร หรือน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังใช้ประกอบเป็นตัวรับรู้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวเร่งปฏิกิริยา ฯลฯ
ศ.กิตติคุณ ดร.สุดา ระบุว่าผลงานวิจัยเมื่อได้บรรลุจุดสูงสุดของนวัตกรรมด้านการเป็นยางนำไฟฟ้า เซนเซอร์ จะทำให้ชาวสวนยางหันมาผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งต่อยังโรงงานแปรรูปยางให้เกิดมูลค่าทางพาณิชย์ ส่วนสารเบื้องต้นสำหรับการเตรียมตัวรับรู้เคมีชนิดใหม่ จะทำให้ได้อุปกรณ์รับรู้ทางเคมีที่มีราคาถูกลง ขณะที่พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากสำหรับการรักษาความสมดุลของน้ำในดิน จะช่วยเพิ่มผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสีย เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลรักษาและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น นอกจากนี้สารซูเปอร์แอบซอร์เบนต์ชนิดที่ใช้ในสุขนามัยที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอนามัยสตรี ผ้าซับเลือด ประทศไทยมีความจำเป็นต้องผลิตโดยคนไทยเอง เพราะปัจจุบันไทยนำเข้าสารเคมีที่ใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงโรงงานเดียวที่ผลิตสารเคมีดูดซึมน้ำมากและประกอบเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ ซึ่งเป็นโรงงานของชาวต่างชาติที่นำเข้าเทคโนโลยีจากหลายประเทศ
การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่มีสารดูดซึมน้ำเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักทั่วโลก จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเพื่อความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมและความผาสุกของประชาชนในภาพรวม โครงการที่พัฒนาขึ้นจะสามารถส่งเสริมภาครัฐให้ผลิตวัสดุทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการเป็นพาหะนำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปยังเซลล์เป้าหมาย สามารถใช้วัสดุชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาเคมีภัณฑ์ที่ไม่ย่อยสลายด้วยตนเองได้ในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร และยังเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งของประเทศ
อนึ่ง ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นเป็นทุนระดับสูงสุดของ ฝ่ายวิชาการ สกว. ซึ่งสนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติให้สามารถพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ

 

Manager online 05.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร