Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สกว.โชว์ 3 งานวิจัยเด่นด้านชีววิทยาศาสตร์  

           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ปีที่ 2 ประจำปี 2561 “Promoting I with I” ซึ่งจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS  ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ไทยไบโอ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีนักลงทุนร่วมรับฟังเพื่อต่อยอดใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
ทั้งนี้ นักวิจัยผู้รับทุน สกว. ที่ร่วมนำเสนอต่อผู้ประกอบการในปีนี้  ประกอบด้วย “เภสัชภัณฑ์จากพริกไทยดำรักษาอุจจาระร่วง” โดย รศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ซึ่งพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดจากพริกไทยดำที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ กระบวนการไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการผลิต ขยายผลในระดับอุตสาหกรรมได้ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นประมาณ 50 เท่า  โดยนักวิจัยต้องการพัฒนาให้เป็นเภสัชภัณฑ์ผงน้ำเกลือแร่ผสมสารสกัดจากพริกไทยดำที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดโรคอุจจาระร่วงฉับพลัน และนำไปประยุกต์ใช้เป็นยาสามัญประจำบ้าน
  “เฝือกสำหรับแขนและขาจากยางธรรมชาติ” โดย รศ. นพ.นิยม ละออปักษิณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีน้ำหนักเบา อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น และทำความสะอาดได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานกับผู้ป่วยที่กระดูกหักและเคลื่อนบริเวณเท้า และบางกรณีสำหรับผู้ป่วยที่พักฟื้นจากการได้รับบาดเจ็บที่เท้า เมื่อออกจากโรงพยาบาล   
และ “อนุภาคนาโนไลโคปีนเพื่อการถนอมผิว” โดย รศ. ดร.ศิริพร โอโกโนกิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    รศ. ดร.ศิริพร  เปิดเผยว่า ไลโคปีนเป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งที่ละลายได้ดีในไขมัน สกัดได้จากผักและผลไม้โดยเฉพาะในมะเขือเทศ  ซึ่งมีรายงานว่าไลโคปีนข่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ รวมถึงผิวหนัง และยังช่วยชะลอริ้วรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง อีกทั้งยังมีผลการวิจัยทางการแพทย์ที่ระบุว่าเมื่ออายุมากขึ้น  ปริมาณไลโคปีนในร่างกายจะลดลง ส่งผลให้มีโอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น มะเร็ง และริ้วรอยก่อนวัย  ดังนั้นจึงควรเสริมไลโคปีนให้แก่ร่างกาย   แต่เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของไลโคปีนมีพันธะคู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ความคงตัวทางเคมีต่ำ และยังขาดงานวิจัยเพื่อพัฒนาหาตำรับที่เหมาะสมในการเพิ่มความคงตัวทางเคมีและนำส่งสิ่งออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทางเภสัชวิทยาของสารดังกล่าว
ทั้งนี้มีรายงานเรื่องการประยุกต์ใช้อิมัลชันแบบดั้งเดิม ไลโปโซม และพอลิเมอริกไมเซลล์ เพื่อเสริมความคงตัวให้มีสารออกฤทธิ์ แต่พบปัญหา เช่น ต้องสั่งซื้อสารตั้งต้นราคาแพงจากต่างประเทศ และอิมัลชันแบบดั้งเดิมไม่มีความคงตัว แยกชั้นได้ง่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่น่าใช้ แม้วิธีเตรียมจะไม่ยุ่งยาก ดังนั้นนักวิจัยจึงได้พัฒนาระบบนาโนไขแข็ง   ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่อาศัยหลักการของอิมัลชัน   หยดน้ำมันของไลโคปีนที่ถูกหุ้มด้วยไขแข็งจะไม่มาเกาะรวมตัวและแยกชั้น ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามน่าใช้ตลอด และสามารถเพิ่มความคงตัวให้ไลโคปีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 “การใช้นาโนเทคโนโลยีเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารที่เป็นองค์ประกอบที่มาจากธรรมชาติจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถขยายผลผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ง่าย  ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปโลชั่น ครีม และเจล ซึ่งมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 6.3 หมื่นล้านบาท และคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 มูลค่าตลาดจะสูงถึง 65.5 หมื่นล้านบาท”

 

Dailynews online 07.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร