Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

14 -16 มี.ค.วัดพลังคนรุ่นใหม่ในมหกรรม IT Contest ครั้งที่ 17  

          สวทช.จับมือสมาคมสยามกัมมาจลและ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 แสดงพลังคนรุ่นใหม่
          กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเตรียมความพร้อมและการสร้างคนไทยให้พร้อมรองรับศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ "วิทย์สร้างคน" ในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงเยาวชน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีด้านอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ด้วยความสำคัญดังกล่าว เนคเทคจึงได้ดำเนินการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Festival)"
ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า งานนี้เป็นงานที่รวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากองค์ความรู้และความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นัศึกษาและบุคคลทั่วไปได้นำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้าสรรค์ผลงานและนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดและการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยในปี 2561 เทคเทคได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้าย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกรรมการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ International Foundation ได้ร่วมจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)" ในระหว่างวันที่ 14 -16 มีนาคม 2561 ณ ไอซ์แลนด์ฮอล์ล ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "Youngster's Power! : พลังนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนด้วยไอที" โดยภายในการจัดงาน จะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรมคือ
1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The Twentieth National Software Contest: NSC 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบกับซอฟท์แวร์ในสาขาต่าง อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ และอีกหลายโปรแกรม รวมถึงการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) ถือว่าเป็นการรวมสุดยอดโปรแกรมจากฝีมือและมันสมองของคนไทย
2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Science Competition: YSC 2018 ) เพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEE) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่จะเติบโต เป็นนักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมศาสตร์
3. การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronic Circuit Contest: YECC 2018) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ ในการสร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับ Smart Farm และ Smart Factory
4. โครงการ 'ต่อต้นกล้าให้เติบใหญ่' โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริง และผลงานมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยเน้นการทำงานในรูปแบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย
นอกจากนี้ ในงานยังมีบูธกิจกรรมผลงานวิจัยของเนคเทคทางด้าน STEM education อย่างเช่น MuEeye และ KidBright เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ http:// fic.nectec.or.th/it2018

 

Manage online 07.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร