Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สกว.หารือกำหนดโจทย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง  

          สกว.เปิดเวทีระดมสมองนักวิชาการและภาคเอกชน เพื่อกำหนดกรอบประเด็นวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง สู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี สกว.เป็นตัวกลางขับเคลื่อนและสนับสนุนทุนวิจัย
          ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดกรอบประเด็นวิจัยด้าน “ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง (Artificial Intelligence and Brain Science)” เมื่อ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวิคทรี แบงค๊อค เพื่อระดมสมองนักวิชาการจาก 8 สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานวิจัยและภาคเอกชน เพื่อร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์
ทั้งนี้ สกว.เห็นความสำคัญของงานวิจัยทั้งสองด้านดังกล่าว จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาจะเป็นนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการ สกว.กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการขยายเครือข่ายที่จะพัฒนางานวิจัยร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ แต่อาจจะมีภาวะคุกคามที่ไม่คาดฝัน จึงจำเป็นต้องหารือกันถึงประโยชน์และโทษจากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์สมองก็มีความสำคัญต่อการพูด คิด และตัดสินใจ ทั้งสองส่วนจึงมีความเกี่ยวข้องกัน แต่การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นแบบคู่ขนาน ไม่ค่อยเชื่อมโยงกันและขาดการเรียนรู้การทำงานของทั้งสองส่วน จึงอยากให้นักวิชาการและภาคส่วนที่จะใช้ประโยชน์จับมือกันเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลลผิตที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของประเทศ
“ในยุค Big Data เราต้องเรียนรู้ทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมองให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน สกว.เองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้และพยายามผลักดันให้เกิดการรวมพลังระหว่างภาควิชาการที่เข้มแข็ง และความต้องการของฝ่ายผู้ใช้ประโยชน์ ให้เกิดผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนการทำงานจากนี้ไปจะต้องทบทวนสถานภาพและรวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทั้งจากงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ เพื่อหาช่องว่างและศึกษาตลอดห่วงโซ่อุปทาน ก่อนจะวางโรดแมป กำหนดยุทศาสตร์ กลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนที่ต้องการนำงานไปต่อยอดใช้ประโยชน์ โดย สกว.จะทำหน้าที่เป็นคนกลางและตัวเร่งให้เกิดการขับเคลื่อน สนับสนุนทุนวิจัย และเอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมองตามที่ต้องการ และมีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรมต่างๆ” ผู้อำนวยการ สกว.ระบุ
ด้าน ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า ไทยยังขาดผู้ประสานงานที่ดี ขาดการเชื่อมโยงและการกำหนดโจทย์ย่อยที่จะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจึงต้องสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ และเดินไปให้ถูกทาง ในการพัฒนาต่อไปในอนาคตจะต้องใจเย็น สร้างเชื้อและสร้างศักยภาพ ไม่อยากให้ติดกับดักปัญญาประดิษฐ์โดยขาดการสร้างจินตทัศน์ (Visualization) ที่จะต่อยอดได้ชัดเจน ที่สำคัญคือต้องมีการใช้ประโยชน์ที่ง่ายและสานต่อที่ดี มีการกำหนดกรอบมาตรฐานที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ในแต่ละภาคส่วน

Manager online 07.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร