Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สุวิทย์ ติดเครื่องบิ๊กร็อค ส่งวิทย์แก้จน-สร้างคน  

         คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ 3,292.38 ล้านบาทให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดำเนินโครงการบิ๊กร็อค (Big Rock) ผ่าน 14 โครงการ 3 นโยบายหลัก “วิทย์สร้างคน-วิทย์แก้จน-วิทย์เสริมแกร่ง” มุ่งส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ เริ่มเดินเครื่อง มี.ค.2561
“วิทย์แก้จนจะเป็นหัวใจแผนการระยะสั้น เน้นให้ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อน วท.จะเป็นหน่วยสนับสนุน ยกตัวอย่าง โครงการโอทอปที่หลายหน่วยงานเคยทำไว้มากมาย แต่สะเปะสะปะ เหมือนการยิงที่ไม่ตรงเป้า ก็จะมีโครงการยกระดับโอทอปใน 10 จังหวัดยากจน และโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร มาช่วยสร้างความเข้มแข็งในระยะสั้น” นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว
นายสุวิทย์มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะทำงาน และคณะกรรมการย่อย 3 กลุ่ม ซึ่งทุกเดือนจะมีการรายงานผลเพื่อตอบโจทย์สำคัญ 2 ส่วนคือ ความโปร่งใสและความรวดเร็วในการทำงานที่ต้องทำให้ทันภายใน ก.ย. นี้
ยกระดับโอทอป 10 จว.ยากจน
โครงการยกระดับโอทอปฯ งบประมาณ 439.98 ล้านบาท จะดำเนินการร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบสินค้าโอทอปใน 10 จังหวัดยากจน คือ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ น่าน นครพนม นราธิวาส ปัตตานี ชัยนาท ตาก และอำนาจเจริญ ว่ามีสินค้าตัวใดที่จะยกระดับโดยใช้ วทน. เข้าไปช่วย เพื่อให้สินค้าสามารถวางขายหรือโชว์ในประเทศและต่างประเทศได้ อีกทั้งได้ประสานไปที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี เพื่อหาตลาดให้ผู้ประกอบการ ถือเป็นการโฟกัสที่รวดเร็วและตรงจุด
ขณะที่โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร งบประมาณ 88 ล้านบาท ตอบโจทย์เกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ หรือเป็นฐานรากของปิรามิด จะต้องเปลี่ยนให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่โดยใช้ วทน. เข้าไปช่วยในภาคการผลิตหรือภาคการเกษตรให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายจะเปลี่ยนเกษตรกร 4 หมื่นราย และกลุ่มเกษตรกร 2,000 กลุ่มให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (สมาร์ทฟาร์มเมอร์)
“เราไม่จำเป็นต้องทิ้งการเกษตรแบบเดิมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วย เพียงแต่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเข้าไปต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการของ วทน. เพื่อสร้างนวัตกรรมให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
สำหรับ “วิทย์สร้างคน” นายสุวิทย์ กล่าวว่า จะสร้างคนรุ่นใหม่ในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นอาชีพในอนาคต ผ่านโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ (งบ 47.36 ล้านบาท) และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (งบ 102.5 ล้านบาท) เพื่อที่จะทำให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้ ควรจะเรียนอะไร ไปทำอาชีพอะไร ถึงจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่กำลังจะก้าวไปสู่สังคม 4.0
นอกจากนี้จะมีโครงการจัดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ (งบ 50 ล้านบาท) โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (งบ 189.5 ล้านบาท) ที่จะไปสร้างในโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศอีก 150 แห่ง เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้พื้นที่และอุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อยกระดับฝีมือ ความชำนาญ ความรู้ความเข้าใจหรือเป็นนวัตกร
“ไบโอแบงก์”รวบทรัพยากรชีวภาพ
ขณะที่ “วิทย์เสริมแกร่ง” จะเป็นโครงการที่เป็นของใหม่ของประเทศ คือ การจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (งบ 760 ล้านบาท) จะเป็นโครงการที่คนไทยมีความภูมิใจในความเป็นชาติที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพสูงเป็นอันดับต้นของโลก
พร้อมกันนี้ยังจัดตั้งโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ด้วยงบประมาณ 169.5 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยจะมีความพร้อมให้บริการด้านเครื่องมือการผลิต วิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารได้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับให้ผู้ประกอบการอาหารสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
“ผมตั้งความหวังให้โครงการบิ๊กร็อคนี้จะเป็นหัวเชื้อในการขับเคลื่อน วทน. สู่จุดหมาย ตอบโจทย์นโยบาย 3 ส่วนทั้ง “วิทย์สร้างคน” “วิทย์แก้จน”และ “วิทย์เสริมแกร่ง” พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการงบประมาณเชื่อมโยงปี 2561-2562 และเริ่มเดินหน้าหารืองบบิ๊กร็อกล็อตที่ 2 ที่จะครอบคลุมเรื่องใหญ่ๆ 7-8 เรื่อง อาทิ ดาวเทียม 2 ดวง, โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI), เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า เป็นต้น”
จากเดิมที่เคยปิดทองหลังพระ คราวนี้ “สุวิทย์” พร้อมที่จะเดินหน้าลุยงานใน 14 โครงการอย่างแข็งขัน ทั้งอ้าแขนรับการทำงานข้ามกระทรวง และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 

Bangkokbiznews 12.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร