Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สวทช.จับมือโตเกียวเทคจัดตั้งสำนักงานประจำประเทศไทยครั้งแรก  

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.เพิ่ง ลงนามร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ จ. ปทุมธานี เพื่อจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย (Tokyo Tech ANNEX) ครั้งแรกขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย โดยมุ่งให้เกิดการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันศึกษาพร้อมเดินหน้าสร้างคนสร้างกำลัง และเป็นศูนย์กลางพัฒนาการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน
ดร. ณรงค์ กล่าวว่า สวทช. ได้พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) หรือโตเกียวเทค ดำเนินโครงการ TAIST- Tokyo Tech มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 11 ปี ซึ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรและนักวิจัยในระดับโลก ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและองค์กรวิจัยต่างๆ ซึ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีวัสดุและเคมีภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีพ สิ่งแวดล้อมและสังคม
ในปี 2561 นี้ สวทช. และโตเกียวเทค มีการขยายความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างบุคคลากรรองรับภาคอุตสาหกรรรมให้มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกับบริษัทต่างชาติ และสถาบันวิจัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วยการจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย หรือ Tokyo Tech ANNEX ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย โดยกำหนดเปิดสำนักงาน ANNEX ภายในเดือนมีนาคม 2561 พร้อมทั้งตั้งเป้าให้เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ติด 1 ใน 10 ของโลกภายในปี 2573
ศาสตราจารย์ ดร. โยชิโนะ มิชิมะ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว กล่าวถึงสาเหตุที่เลือกมาจัดสำนักงานที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยว่า ทางสถาบันและสวทช.ได้มีความร่วมมือในการให้ทุนการศึกษาและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิจัยมายาวนานตั้งแต่ปี 2550 และก้าวต่อไปคือต้องการมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันการศึกษายิ่งขึ้นไป ทั้งนี้โตเกียวเทคมีแผนจะจัดตั้งสำนักงาน ANNEX ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก 6 ประเทศทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคเอเชีย สหรัฐอเมริกาและยุโรปภายในปี 2573
ด้าน ศาตราจารย์ ดร. คาซูยะ มาสึ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว กล่าวเสริมว่า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โตเกียวเทคและ สวทช. ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่
1) ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสากรรมและมหาวิทยาลัย โดยจะทำการส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันกับบริษัทต่างชาติ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย พร้อมสำรวจความต้องการจองภาคอุตสาหกรรม วางแผนทางเทคนิคและให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
2) ด้านการศึกษา โดยจะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่น พร้อมใช้สำนักงาน ANNEX เป็นพื้นที่ในการสร้างพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคและสถาบันวิจัย รวมถึงผู้ประกอบการและรูปแบบการศึกษาและสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยใช้การศึกษาและสหกิจศึกษา
3) ด้านการวิจัย โดยจะส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันกับนานาชาติผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นในระดับปริญญาเอก และทำการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะยาวผ่านโครงการแลกเปลี่ยนในหน่วยวิจัยบองนักศึกษาปริญญาเอก
4) ด้านกระบวนการจัดหาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะจัดหาข้อมูลที่เหมาะสมและผลงานที่นำสมัยทางการศึกษา ผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จและเครื่องมือวิจัยสำหรับผูเชี่ยวชาญ รวมถึงจัดหาข้อมูลที่มีความสำคัญและกลยุทย์ในขั้นตอนพื้นฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสมัยใหม่และความเคลื่อนไหวทางเทคนิคในประเทศและภูมิภาคเพื่อสะท้อนให้เกิดแผนการในอนาคตของโตเกียวเทค

Manager online 12.03.18

 

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร