Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ยืนยันเผาในที่โล่งก่อหมอกควันจริง  

          เข้าสู่เดือน มี.ค.-เม.ย.ฤดูกาลหมอกควันที่ชาวเหนือต้องเผชิญทุกปี โดย "การเผา" ถูกชี้ให้เป็นสาเหตุหลัก ซึ่งนักวิจัยสิ่งแวดล้อม มช.ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดๆ ด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่า การเผาในที่โล่งก่อมลพิษจริง และยังมีข้อมูลการระบายอากาศในพื้นที่เพื่อช่วยในการวางแผนจัดการลดหมอกควันในอนาคต
          ผศ.ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมามีการระบุว่าปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือนั้นเกิดจากการเผาในที่โล่งแต่ยังไม่มีงานวิจัยพิสูจน์ จึงได้วิจัยเพื่อพิสูจนว่าการเผาในที่โล่งทำให้เกิดมลพิษจริงหรือไม่ และผลการวิจัยพิสูจน์แล้วว่าจริง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่สภาพการถ่ายเทของอากาศด้วย
สำหรับภาคเหนือนั้น ผศ.ดร.สมพร ระบุว่ามี 3 ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ปัจจัยแรกคือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่ง มีภูเขาสูงล้อมรอบ ปัจจัยที่สองคือสภาพอากาศที่ช่วงหน้าหนาวเปลี่ยนเข้าสู่หน้าร้อน อากาศจะนิ่งทำให้พัดพามลพิษไปไม่ได้ และปัจจัยที่สามคือการเผาในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร
พร้อมกันนี้หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อปี พ.ศ.2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ ปีนั้นมีฝนมาก มีความชื้น ทำให้เผาได้ยาก จึงเป็นปีที่ไม่พบปัญหาหมอกควัน และจากการศึกษายังพบรูปแบบการเผาว่ามีการซ้ำที่เดิมทุกๆ 2-5 ปี และพบการเผาซ้ำซ้อน คือเผาที่เดิมทุกปีมากที่สุดที่ จ.แม่ฮ่องสอน
“จากการติดตามการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด พบว่ามีการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรทุกเดือนในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. โดยพบการเผาชีวมวลมากในพื้นที่เกษตรมากที่สุดที่ จ.น่าน และ จ.พะเยา ส่วนการเผาชีวมวลในพื้นที่ป่าพบว่ามักเกิดช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. และเผามากที่สุดในเดือน มี.ค. โดยพื้นที่มีการเผาชีวมวลในพื้นที่ป่ามากที่สุดคือ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีพื้นที่ป่ามาก” ผศ.ดร.สมพรให้ข้อมูล
ทีมวิจัยยังพบด้วยว่า การกระจายของพื้นที่มีการเผาในที่โล่งนั้นสอดคล้องกับลักษณะการใช้ที่ดิน และจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท (Landsat) ย้อนหลัง 10 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2549-2558 พบการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน โดยมีพื้นที่ป่าลดลงกว่า 14,000 ตารางกิโลเมตร แต่พื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้นเกือบ 13,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทีมวิจัยสรุปว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรบนที่สูงอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างชีวมวลทั้งจากพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรมาทดสอบเผาเพื่อศึกษาฝุ่นจากการเผาชีวมวลเหล่านั้น โดยได้ทดสอบเผาชีวมวล 4 ชนิด คือ ฟางข้าว เศษต้นข้าวโพด เศษใบไม้จากป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ และพบว่าการเผาฟางข้าวและใบไม้จากป่าทั้งสองชนิดปล่อยปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 มากกว่าการเผาเศษต้นข้าวโพด
ทว่าจากการวิเคราะห์พบว่าฝุ่นจากฟางข้าวและต้นข้าวโพด ทีมวิจัยพบว่า มีปริมาณโพแทสเซียมและคลอไรด์สูงกว่าการเผาใบไม้จากป่าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคาดว่ามาจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพืชเกษตร และพบว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน จากการเผาข้าวโพดมีสัดส่วนสารก่อมะเร็งในสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarban) หรือสารพีเอเอช (PAHs) มากกว่าการผาชีวมวลชนิดอื่นๆ เล็กน้อย ซึ่งอาจเสี่ยงให้เกิดมะเร็งจากการสัมผัสฝุ่นควันจากการเผาชีวมวล
ข้อมูลรายงานฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอนในอากาศที่รายงานโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.มีค่าความเข้มของฝุ่นที่ส่งผลต่อสุขภาพเพียง 1-5 วัน แต่เดือน มี.ค.มีค่าความเข้มของฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดทั้งเดือน และทีมวิจัยยังได้ประเมินสภาพอากาศด้วยข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี โดยวิเคราะห์ดัชนีอัตราการระบายอากาศ (Ventilation Index) ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการระบายอากาศออกจากพื้นที่ดดยใช้ข้อมูลความเร็วลมและระับความสูงที่มลพิษสามารถฟุ้งกระจายได้ พบว่า ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ษ.เป็นช่วงที่มีการระบายอากาศดีที่สุด และเดือน ม.ค.ขเม.ย.เป็นช่วงที่มีอัตราการระบายอากาศค่อนข้างแย่
“จากข้อค้นพบนี้สามารถนำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการระบายอากาศดีที่สุด เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันต่อไปในอนาคต เนื่องจากมีผลวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหมอกควันที่แท้จริง ซึ่งนอกจากการจราจรในพื้นที่เมืองแล้ว ยังมาจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจัดการชีวมวล โดยพยากรณิากาศล่วงหน้า เพื่อประเมินสภาพอากาศและอัตราการระบายอากาศรายวัน สำหรับวางระเบียบการเผาภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัด” ผศ.ดร.สมพรสรุป

 

Manager online 13.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร