Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วัสดุทันตกรรม แล็บจุฬาฯส่งขึ้นห้าง  

          วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและวัสดุรองพื้นฟัน สุดยอดนวัตกรรมย้อนรอยด้านทันตกรรมจากจุฬาฯ ใช้เวลาบ่มเพาะ 12 ปีจึงสามารถสปินออฟจากแล็บสู่แบรนด์ไทย หวังลดการนำเข้าวัสดุทันตกรรม
          วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและวัสดุรองพื้นฟัน สุดยอดนวัตกรรมย้อนรอยด้านทันตกรรมจากหลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ใช้เวลาบ่มเพาะ 12 ปีจึงสามารถสปินออฟจากแล็บสู่แบรนด์ไทย หวังลดการนำเข้าวัสดุทันตกรรม พร้อมเล็งต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทย ส่งออกทำตลาดอาซียน
ตั้งเป้าภายใน 3 ปีนี้ วัสดุทันตกรรมจากแล็บจุฬาฯ นี้จะเป็นที่รู้จักและยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน เนื่องจากคุณภาพที่เทียบเท่าต่างประเทศ แต่ราคาถูกกว่า หากการทำตลาดเป็นไปตามเป้าหมายอาจมีกลุ่มทุนสนใจเข้ามาร่วมทุน เมื่อถึงเวลานั้นจะทำให้มีเงินทุนมากพอที่จะทำงานวิจัยพัฒนาใหม่ได้อีก เช่น การพัฒนาวัสดุอุดฟันสีขาว
“ย้อนรอย”นวัตกรรมเพื่อคนไทย
ปี 2558 ไทยนำเข้าวัสดุและเครื่องมือทันตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง มูลค่ากว่า 4,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่ทำให้ประเทศสูญเสียความสามารถในการพัฒนาและแข่งขันกับนานาชาติ โดยเฉพาะการจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาก 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ภายใต้การดูแลของหลักสูตรสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ในการผลิตวัสดุทันตกรรม คือวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและวัสดุรองพื้นฟัน โดยใช้เวลาคิดค้นและพัฒนา 12 ปี กระทั่งได้ชิ้นงานที่มีความปลอดภัยสูง ผ่านมาตรฐานไอเอสโอ และ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อีกทั้งมีราคาต่ำกว่าวัสดุในท้องตลาด 30%
“ออลชิลล์” (All-zeal) ชุดวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ และ “เอ็มเบส” (Embaze) ชุดวัสดุรองพื้นเพื่อการอุดฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสงแบบอาร์เอ็มจีไอ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันร้อน-เย็นพร้อมทั้งมีแคลเซียมและฟลูออไรด์มากกว่าวัสดุจากต่างประเทศ เป็น 2 แบรนด์สัญชาติไทยพัฒนาบนพื้นองค์ความรู้ทางวิชาการ
ศ.ทพ.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ กล่าวว่า วัสดุอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ในห้องทำฟันแทบ 100 % ล้วนเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจะมีแค่ผ้าก๊อซและสำลีเท่านั้นที่ผลิตในประเทศไทย ส่วนต่างที่เหลือจะมีเพียงค่าแรงของทันตแพทย์ สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของประเทศไทยที่ไม่มีอำนาจการต่อรองกับผู้ผลิตในต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมเพื่อป้องกันและรักษาฟันผุ
“เราต้องการพัฒนานวัตกรรมที่จับต้องได้ สามารถนำมาใช้กับคนไข้ได้จริง ไม่ใช่ทำเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ผลงาน ได้ตำแหน่ง หรือรางวัล เป็นการทำวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศ"
เปลี่ยนจากผู้ซื้อเป็นผู้ผลิต
จุฬาฯ ที่ได้มอบสิทธิ์ให้บริษัท ดีแอนด์เอ็น จำกัด ทำการตลาดและกระจายสินค้าไปยังคลินิกทันตกรรมและโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมกันนี้ยังได้ยื่นขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างโอกาสเข้าไปในตลาดภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดการพึ่งพาสินค้าจากต่างชาติ
นอกจากนี้ทั้งสองผลงานยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน SCG Exclusive Pitching Night และรางวัลชนะเลิศจากงาน Sprint Thailand First Specialized Accelerator for Science and Technology จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์เเห่งจุฬาฯ ทั้งได้เป็นตัวเเทนไปนำเสนอในงาน Techsauce Global Summit ประเทศไทย และงาน Techinnovation 2018 ที่สิงคโปร์ ตามลำดับ
“กว่าจะได้ 2 ผลิตภัณฑ์นี้ออกมา ทุกคนต้องใช้ความอดทนชนิดกัดไม่ปล่อย ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่าย ต่อจากนี้เราจะสามารถพัฒนาปรับปรุงรุ่นต่อๆ ไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ช่วงแรกจะคล้ายกับของต่างชาติ แต่หลังจากนี้จะสามารถคิดนอกกรอบให้แตกต่างได้ อาทิ เติมสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ป้องกันหรือรักษา เป็นต้น” ศ.ทพ.พสุธา กล่าวและว่า
ดังนั้น น่าจะถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะไม่ใช้แต่แรงงานในการสร้างรายได้เข้าประเทศ แต่ต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่ สร้างนวัตกรรมขึ้นมาจำหน่าย เปลี่ยนจากผู้รับมาใช้เป็นผู้ผลิตแล้วใช้ จากนั้นก็พัฒนาเพื่อส่งออก ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะไปไม่ถึงไทยแลนด์ 4.0
“ผมอยากให้คนไทยให้โอกาสนวัตกรรมจากนวัตกรไทย เหมือนอย่างที่สิงคโปร์พยายามจะทำศูนย์นวัตกรรมแทนการซื้อมาขายไปเหมือนในอดีต” ศ.ทพ.พสุธา กล่าว

Bangkokbiznews 19.03.18

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร