Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

จับมือสร้าง "ธนาคารชีวภาพแห่งชาติ" เก็บรักษาพันธุกรรมพืชไทย  

          ไบโอเทค สวทช. จับมือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารชีวภาพ พร้อมร่วมพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อใช้จำแนกพืชได้แม่นยำ
          ประเทศไทยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะด้านพันธุ์พืช ซึ่งปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พื้นที่ป่าที่ลดลง รวมถึงความไม่รู้ของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากร ทำให้การอนุรักษ์ทั้งในระดับชนิดและระดับพันธุกรรมพืชทวีความสำคัญขึ้นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในอนาคต ดังนั้นวิทยาการในการอนุรักษ์และจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชจึงมีบทบาทสำคัญที่จะดำรงทรัพยากรนี้ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชเหล่านี้ในธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank) ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน
รณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในฐานะองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นที่อยู่อาศัย ได้ศึกษา รวบรวมพันธุ์พืชโดยเฉพาะกล้วยไม้ ขิงข่า สมุนไพรและไม้หายากไว้กว่า 3,000 ชนิด และได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนา ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และนำกลับคืนถิ่น โดยความร่วมมือในครั้งนี้ทางสวนพฤกษศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกและจัดเตรียมเชื้อพันธุกรรมพืชที่ยังคงมีชีวิตและสามารถขยายพันธุ์ได้ พร้­อมรับรองลักษณะทางพฤกษศาสตร์ให้กับทาง ไบโอเทค สวทช. เพื่อเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติต่อไป
ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ไบโอเทค สวทช. มีการจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอแบงก์ (Biobank) เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านความมั่นคงให้กับสินทรัพย์ชีวภาพของประเทศ โดย ไบโอแบงก์ จะทำหน้าที่เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพในสภาพปลอดเชื้อ ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในครั้งนี้
"นอกจากการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพรในไบโอแบงก์แล้ว ยังได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ DNA Barcode เพื่อใช้ร่วมกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ในการจำแนกพันธุ์พืชที่มีความแม่นยำสูง เพื่อรองรับการนำพืชไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย” ดร.สมวงษ์กล่าว

 

Manager online 20.03.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร