Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ก.วิทย์ฯ ชวนค้นความรู้จากสินค้าพื้นเมือง GI ในมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพสินค้าพื้นเมืองแลเฉพาะถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ชวนคิดค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวกับนิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า นิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่น GEOGRAPHY IDENTITY PRODUCTS ที่จัดแสดงในงานครั้งนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของอัตลักษณ์และสินค้าพื้นเมืองเฉพาะถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย "เพื่อให้เด็กๆ เยาวชน และผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เรื่อง GI Products ทรัพย์สินทางปัญญาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีไว้สำหรับสินค้าเฉพาะถิ่นที่มีเอกลักษณ์แสดงตัวตนของพื้นที่นั้นๆ รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาดั้งเดิมของประเทศไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมงานได้ค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว" นิทรรศการดังกล่าวมี 3 โซน ดังนี้ โซน 1 GI คืออะไร รวบรวมเนื้อหาสาระตราสัญลักษณ์ GI Products สัญลักษณ์สำคัญที่ช่วยบ่งชี้ที่มาและคุณภาพของสินค้าท้องถิ่นต่างๆ และประโยชน์ของผู้ที่นำสินค้าไปขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์นี้ โซน 2 GI’s Products เป็นเรื่องราวของอัตลักษณ์และสินค้าพื้นเมืองเฉพาะถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ให้เห็นความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความหลากหลายของสินค้าและนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นของขึ้นชื่อในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เช่น ภาคเหนือ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม จังหวัด จ.เชียงใหม่ ส้มสีทอง จ.น่าน ชาเชียงราย จ.เชียงราย ภาคใต้ ไข่เค็มไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หมูย่างเมืองตรัง จ.ตรัง ปลากุเลาเค็มตากใบ จ.นราธิวาส ภาคกลาง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี กล้วยไข่ จ.กำแพงแพชร ส้มบางมด จ.กรุงเทพฯ ภาคตะวันตก ทุเรียนป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ มะพร้าวน้ำหอม จ.ดราชบุรี น้ำตาลโตนดเมืองเพชร จ.เพชรบุรี ภาคตะวันออก สับปะรดศรีราชา ครกหินอ่างศิลา และจักสานพนัสนิคม จ.ชลบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น โซน 3 GI to the World นำเสนอข้อมูลสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI Products ทั้งหมดของประเทศไทยและยกตัวอย่างสินค้าที่ GI ของประเทศไทยที่มีการใช้แนวคิดใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีจนกลายเป็นสินค้าที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นเมืองพัทลุงปลูกกันมานานกว่าศตวรรษ ไข่มุกภูเก็ต อัญมณีที่ถูกประดับไว้ในมงกุฎสำหรับเวทีประกวดนางงามระดับโลก กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้าง สินค้าคุณภาพรสชาติเฉพาะตัวโดดเด่นในเวทีสากล ศิลาดล เครื่องปั้นดินเผาไทยที่มีความประณีตและคุณภาพสูงอันเลื่องชื่อ "นอกจากนี้เด็กๆ เยาวชนและประชาชน ยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม Workshop มุมภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมการระบายสีร่มบ่อสร้างและชามตราไก่ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับของใช้ ของเล่น ของคนไทยโบราณที่สิบสานมาจนถึงปัจจุบัน" ทั้งนี้ นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ CMECC สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960 Manager online 07.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร