Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ก.ทรัพย์ เอาจริง! อีก 1-2 เดือน เลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม เขตอุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์ทั่วประเทศ  

หมายความว่า อีก 1-2 เดือนข้างหน้า ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 154 แห่ง และสวนสัตว์ทั่วประเทศ 7 แห่ง จะห้ามประชาชนใช้ถุงพลาสติกและโฟม แต่ในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทราบก่อน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เร่งสำรวจและวางแผนเตรียมประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 154 แห่ง เพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมและพร้อมประกาศเลิกใช้อย่างเป็นทางการ ครอบคลุมถึงเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ทั่วประเทศ 7 แห่ง ในเบื้องต้น ทส.จะรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวให้เข้าใจมาตรการของประเทศประมาณ 1-2 เดือน ก่อนที่จะประกาศเลิกใช้อย่างจริงจัง ถือเป็นการลดปัญหาขยะตกค้างและขยะทะเลได้จำนวนมาก ไทยใช้พลาสติกหูหิ้วมากถึง 45,000 ล้านชิ้นต่อปี ใครที่ทราบคงแทบไม่อยากเชื่อว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้พลาสติกหูหิ้วมากถึง 45,000 ล้านชิ้นต่อปี ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ที่นิยมใช้กันมากแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ถุงพลาสติก จานและแก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก หลอดเครื่องดื่มและที่คนกาแฟ ก้นกรองบุหรี่ ขวดและฝาขวดน้ำดื่ม ก้านไม้พันสำลี ถุงหรือกระเป๋า บรรจุภัณฑ์ห่อขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ถ้วยพลาสติกและฝาถ้วย พลาสติกดังกล่าวส่วนใหญ่ผลิตจากปิโตรเลียมและจะกลายเป็นขยะในทะเล บางส่วนอาจแตกสลายเป็นเศษพลาสติกชิ้นเล็กที่เล็กกว่า 5 มิลลิเมตร หรือไมโครพลาสติก แล้วปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และสัตว์ “ภาคอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ หรือเลือกใช้วัตถุดิบทางเลือกจากธรรมชาติอย่างพลาสติกชีวภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลดใช้สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกมากขึ้น” รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำ Manager online 07.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร