Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ผุดโครงการเครือข่ายฯ ลดโลกร้อน อบก.-กนอ. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดตัวโครงการ "เครือข่ายข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง" โดย นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาระสำคัญของโครงการ“เครือข่ายข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และประชาชน ให้ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการลดก๊าซเรือนกระจกกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. พื้นที่สีเขียว เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนภาคประชาชนหรือป่าชุมชนที่ดูแลรักษาป่า โดยภาคประชาชนจะได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมดูแลรักษาฟื้นฟูป่า ขณะที่ภาคเอกชนจะได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติในการดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน และ2. ภาคอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชน คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก โดยรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่มีแนวทางและมาตรการการดำเนินการด้านการลดก๊าชเรือนกระจกมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานการลดก๊าซเรือนจกและส่งเสริมให้บริษัทนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกสู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ มีภาคเอกชนที่เสนอเข้าร่วมโครงการกว่า 22 บริษัท เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวอย่างของ “อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ” โดยข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจะเผยแพร่ผ่าน Mitigation Actions information Platform เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลโครงการใช้ประโยชน์ต่อไป Manager online 13.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร