หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ผุดโครงการเครือข่ายฯ ลดโลกร้อน อบก.-กนอ. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดตัวโครงการ "เครือข่ายข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง" โดย นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาระสำคัญของโครงการ“เครือข่ายข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และประชาชน ให้ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการลดก๊าซเรือนกระจกกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. พื้นที่สีเขียว เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนภาคประชาชนหรือป่าชุมชนที่ดูแลรักษาป่า โดยภาคประชาชนจะได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมดูแลรักษาฟื้นฟูป่า ขณะที่ภาคเอกชนจะได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติในการดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน และ2. ภาคอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชน คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก โดยรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่มีแนวทางและมาตรการการดำเนินการด้านการลดก๊าชเรือนกระจกมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานการลดก๊าซเรือนจกและส่งเสริมให้บริษัทนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกสู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ มีภาคเอกชนที่เสนอเข้าร่วมโครงการกว่า 22 บริษัท เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวอย่างของ “อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ” โดยข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจะเผยแพร่ผ่าน Mitigation Actions information Platform เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลโครงการใช้ประโยชน์ต่อไป Manager online 13.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม







   




   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร