Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

รู้จักเครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้งานเฉพาะวิเคราะห์ภาพวาดเครื่องเดียวในโลก  

วิทยาศาสตร์เป็นมือสำคัญที่จะช่วยขจัดความสงสัยและคลุมเครือ ยิ่งได้เครื่องมือที่ทรงพลังมาทำงานร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ความจริงยิ่งกระจ่าง แม้แต่งานที่เน้นด้านอารมณ์อย่างงานศิลปะ เครื่องเร่งอนุภาคอะแกล (AGLAE: Accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire) เป็นเครื่องเร่งอนุภาคเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์งานศิลปะ ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre) ในปารีส ฝรั่งเศส แต่เครื่องอนุภาคดังกล่าวเป็นเครื่องวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยและฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์แห่งฝรั่งเศส (The Centre for Research and Restoration of the Museum of France: C2RMF) ศูนย์ C2RMF ได้ทุ่มงบประมาณราว 80 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเครื่องเร่งอนุภาคที่มีความยาว 37 เมตรให้สามารถวิเคราะห์ผลงานโบราณและล้ำค่าได้ละเอียดขึ้น โดยหลังการปรับปรุงแล้วอะแกลได้กลับมาเดินเครื่องอีกครั้งเมื่อปลายปี 2017 ที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นเครื่องเร่งอนุภาคอะแกลที่สร้างมาตั้งแต่ปี 1988 ทำงานต่อเนื่องได้เพียง 10 ชั่วโมง แต่ตอนนี้สามารถทำงานได้ทั้งวันทั้งคืน และหลังการปรับปรุงแล้วเครื่องเร่งอนุภาคนี้สามารถใช้เพื่อการวิเคราะห์แบบเป็นกิจวัตรและยังช่วยวิเคราะห์ภาพวาดหรือสิ่งของที่ผลิตขึ้นจากวัตถุอินทรีย์ได้เป็นครั้งแรกด้วย โดยสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของวัตถุต่างๆ โดยไม่ต้องใช้ชิ้นตัวอย่างจากวัตถุออกมาตรวจสอบ อิซาเบล พาลลอต์-ฟรอสซาร์ด (Isabelle Pallot-Frossard) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย C2RMF เผยว่าก่อนหน้าการปรับปรุงเครื่องเร่งอนุภาคนั้น ทางศูนย์แทบไม่ได้วิเคราะห์ภาพวาดเลย เนื่องจากเกรงว่าลำอนุภาคจะเปลี่ยนแปลงสีของภาพวาด เครื่องเร่งอนุภาคอะแกลทำงานโดยเร่งนิวเคลียสของฮีเลียมและไฮโดรเจนให้มีความเร็ว 20,000 – 30,000 กิโลเมตรต่อวินาที จากนั้นระเบิดใส่วัตถุที่ตรวจสอบ ซึ่งจะปลดปล่อยรังสีที่เราสามารถตรวจจับและวิเคราะห์วัตถุนั้นๆ ได้ Manager online 17.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร