Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

“ปัญญาประดิษฐ์” ช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารแก้ไขความอดอยากทั่วโลก   

ในระดับทั่วโลก มีคนหนึ่งคนในทุกเก้าคนที่อดอยาก เเละตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ความยากจนไม่ได้เป็นแค่สาเหตุเพียงอย่างเดียวของปัญหานี้ โรเบิร์ต อ็อพ (Robert Opp) แห่งโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า มีปัญหาคนอดอยากเพิ่มขึ้นเพราะการผลัดถิ่นเนื่องจากสงครามและการสู้รบ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกำลังหันไปพึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence ที่เรียกสั้นๆ ว่า AI เพื่อแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลก โรเบิร์ต อ็อพ กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้เราสามารถเพิ่มความสามารถของมนุษย์ ไม่ได้เป็นการทดแทนคนด้วยเทคโนโลยี แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์ทำได้มากขึ้นและทำได้ดีกว่าเดิม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากได้ เพื่อช่วยเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนา เเละช่วยระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดเเย้งและภัยธรรมชาติ เเละเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อูยี สจ๊วต (Uyi Stewart) เเห่งมูลนิธิ บิล แอนด์ เมลินด้า เกทส์ (Bill and Melinda Gates Foundation) กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่านปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ว่าความปลูกพืชเมื่อไร ควรปลูกอะไร และอย่างไร ประเทศกำลังพัฒนามักล่าช้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ คุณอูยี สจ๊วต กล่าวว่า มีคน 815 ล้านคนอดอยาก และเชื่อว่า 814 ล้านคนจาก 815 ล้านคนนี้ ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ นอกจากนี้ คนเหล่านี้จำนวนมากไม่พูดภาษาอังกฤษ จึงยังมีปัญหาทางภาษาในการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย คนที่ทำงานในองค์การด้านมนุษยธรรม กล่าวว่า บรรดานักธุรกิจต้องมองออกไปนอกประเทศของตน เพื่อปรับใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาความอดอยาก และเกษตรกรจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงปากท้องคนที่หิวโหยในประเทศกำลังพัฒนา Voice of America 18.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร