Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

นศ.ธัญบุรี สร้างเครื่องตัดขวด "พลาสติก" ดึงยืดเป็นเส้นด้าย  

นศ.วิศวกรรมสิ่งทอ มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์ "เครื่องต้นแบบตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย" แปลงขยะขวดพลาสติกเป็นเส้นด้าย สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หวังต่อยอดอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ นายเอกวิทย์ สายทับทิม นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงการประดิษฐ์เครื่องตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย ว่า ผลงานดังกล่าวตนทำร่วมกับเพื่อนนักศึกษาภาควิชาเดียวกัน คือ นายสิรธีร์ พวงแย้ม และนายพัฒนากร รุ่งเรืองไกรศิริ มี ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว และว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีจุดเริ่มต้นจากมองเห็นปัญหาขยะจากขวดน้ำดื่ม ที่เป็นขวดพลาสติกใสหรือขวดเพ็ท (PET) ที่ปัจจุบันมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นขยะที่ใช้เวลาการย่อยสลายนานกว่า 450 ปีต่อขวด 1 ใบ หากนำไปหลอมละลายต้องใช้พลังงานและเกิดการสิ้นเปลือง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงต้องการเปลี่ยนขยะพลาสติกเหล่านั้นให้กลายเป็นเส้นด้าย ถักทอขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่อไปโดยไม่ต้องนำไปหลอมละลาย นายเอกวิทย์ กล่าวว่า เครื่องต้นแบบตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย มี 2 กระบวนการหลัก คือ ส่วนที่ตัดขวดด้วยใบมีด จะได้เส้นด้ายที่แบนและมีความหนา จากนั้นเข้าสู่การเก็บเส้นด้าย อีกส่วนจะเป็นการดึงยืดเส้นด้ายด้วยความร้อนเพื่อลบเหลี่ยมทำให้มีขนาดเล็กใกล้เคียงกับเส้นเอ็น ซึ่งใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนผ่านแผ่นความร้อน กระบวนการสุดท้ายนี้จะได้เส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก ยาวและกลม ซึ่งเหมาะสมต่อการทำไปถักทอขึ้นรูปต่อไปเพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกโฮมเท็กซ์ไทล์ เช่น ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้ารองจาน ผ้าม่านเพื่อการตกแต่ง เป็นต้น "การใช้งานเครื่องต้นแบบตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย เริ่มต้นจากนำขวดพลาสติกใสที่มีความเรียบและไม่มีเหลี่ยมหรือลวดลายมาตัดก้นขวดออกประมาณ 1 – 1.5 นิ้ว จากนั้นเริ่มตัดขอบขวดให้ได้ระยะ 2 มิลลิเมตร นำไปใส่ในเครื่องให้ปลายเส้นที่ตัดร้อยผ่านเครื่อง แล้วนำปลายเส้นที่ผ่านเครื่องร้อยเข้ากับแกนม้วนและหมุนแกนม้วนเพื่อดึงเส้นแบนออกมา นำปลายเส้นแบนเข้าสู่กระบวนการดึงยืดเป็นเส้นด้าย แล้วม้วนเส้นด้ายเก็บในหลอดด้ายเพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุสิ่งทอต่อไป" นายเอกวิทย์ กล่าว นายเอกวิทย์ กล่าวว่า จากการทดลองถักทอด้วยเครื่องทอผ้าตัวอย่าง โดยใช้เส้นด้ายจากขวดพลาสติกเป็นเส้นด้ายพุ่ง และใช้เส้นด้ายอะครีลิคเป็นเส้นด้านยืน พบว่าสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้ และคุณสมบัติของเส้นด้ายดังกล่าวนี้มีความแข็งแรง ค่อนข้างทนทานต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดีเหมาะกับผลิตภัณฑ์โฮมเท็กซ์ไทล์ ดร.บิณฑสันต์ กล่าวว่า เส้นด้ายจากขวดพลาสติกที่ได้จากเครื่องต้นแบบตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย เป็นการสร้างคุณค่าให้กับของเหลือใช้หรือขยะจากขวดน้ำดื่มในชีวิตประจำวัน โดยนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปริมาณขยะด้วยการอาศัยความรู้เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่อไป และจากสเกลเครื่องต้นแบบนี้ สามารถขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวรรณ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของเส้นด้ายจากขวดพลาสติกขึ้นรูปเป็นชิ้นงานและใช้งานได้จริง เส้นด้ายมีความแข็งแรงและมีความใกล้เคียงกับเส้นเอ็น นับว่าเป็นแนวทางที่ดีในการที่จะช่วยลดปริมาณขวดน้ำพลาสติกลงได้ ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มทร.ธัญบุรี หรือโทร.086 372 2269 หรือ 089 257 1726 Manager online 23.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร