หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

สกว.จับมือเบลเยียมวิจัยใช้ประโยชน์จากของเสีย  

สกว.ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัย VITO แห่งเบลเยียม เพื่อพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มุ่งจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสีย แปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Mr. Bruno Reyntjens ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย The Flemish institute for Technological Research (VITO) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นสักขีพยาน เพื่อพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทนและการใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. กล่าวว่า สถาบันวิจัย VITO เป็นหน่วยงานวิจัยระดับนานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศเบลเยียมและยุโรปที่มีสาขาในประเทศจีนและตะวันออกกลาง เป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนทางด้านพลังงาน เคมี วัสดุศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดย VITO จะให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดำเนินการวิจัยร่วมกับ สกว. ซึ่งมีบทบาทหลักในการสนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนานักวิจัย สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับความร่วมมือกับ VITO ครั้งนี้ รศ. ดร.พงศ์พันธ์ระบุว่า สกว.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง VITO และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรให้ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการหารือต่อเนื่องร่วมกันมาหลายครั้ง และทาง VITO ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งพัฒนาโจทย์ในการทำงานร่วมกับ สกว. มาหลายเดือน “การลงนามครั้งนี้นับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นแนวทางและเทคโนโลยีสำหรับการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียในโครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการบำบัดของเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตกาแฟคั่ว” ที่มี รศ. ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ นักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ VITO ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและนักวิจัยร่วมในโครงการนี้ โดยมีสำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับข้อเสนอโครงการและการเจรจาความร่วมมือกับ VITO” ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร สกว. ได้ประชุมหารือความร่วมมือกับ ศ.กีโด้ รองประธานด้านองค์กรระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกนต์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของเบลเยียม โดยเฉพาะในประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาโครงการปริญษาเอกกาญจนาภิเษกของ สกว. มาทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และยังทำหน้าที่เป็นประธานนักศึกษาไทยในเบลเยียมด้วย โดย สกว. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะหารือในรายละเอียดต่อไปเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแอนต์เวิร์ป ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแอนต์เวิร์ป เมืองท่าสำคัญของเบลเยียมและยุโรป รวมถึงโครงการ City of Things (CoT) ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ IMEC ซึ่งเป็นองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาระดับโลก และศูนย์กลางนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์นาโนและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ทั้งซัมซุง แอปเปิล หัวเหว่ย เป็นต้น โดยเมื่อสองปีที่ผ่านมา IMEC ได้รวมตัวกับองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่าง iMinds ที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านซอฟต์แวร์ ทำให้เสริมความเข้มแข็งของ IMEC ได้เป็นอย่างดี โครงการ City of Things เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจากภาครัฐ ที่มุ่งการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีและการแก้ปัญหาด้านเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นทำงานภายใต้ความร่วมมือจาก 4 ฝ่าย ที่เชื่อมโยงกับชุมชน เอกชน นักวิจัย และภาครัฐ ตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เพื่อลดการต่อต้าน และเปิดรับฟังความต้องการของชุมชน โครงการสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ ไฟจราจรอัจฉริยะ โลจิสติกส์ แสง ตัวควบคุมคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ และสัญญาณเตือนภัยและหลีกเลี่ยงน้ำท่วม ทั้งนี้ เมืองแอนต์เวิร์ปได้กำหนดให้มีโซนอัจฉริยะอยู่ใจกลางเมือง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร เพื่อทดสอบแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากการพยายามประสานกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้โดยรอบมหาวิทยาลัยยังมีซิตีแล็บที่ติดตั้งอุปกรณ์ IoTs เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการส่งข้อมูลด้วย Manager online 28.06.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร