Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วช.ติดตามการใช้ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับโซลาร์เซลล์ที่ประจวบฯ  

วช.สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งใช้งานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำการศึกษาวิจัย “ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าและมอเตอร์” (New Energy Ventilator) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ลูกหมุนระบายอากาศให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ในการประจุกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้มากขึ้น ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าจากการที่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้า และมอเตอร์” ซึ่งได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้ประดิษฐ์จึงมีความตั้งใจที่จะนำความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน เผยแพร่สู่ชุมชนและนำไปต่อยอดความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเข้าใจ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม และคณะผู้ประดิษฐ์ฯ ได้ทูลเกล้าถวาย “ลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้าและมอเตอร์” เพื่อใช้ใน “โครงการทะเลตัวอย่างแบบผสมผสาน ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และพบว่าการดำเนินการในพื้นที่นี้ดังกล่าวมีความเหมาะสม สามารถพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ คณะผู้ประดิษฐ์ จึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาลูกหมุนระบายอากาศผลิตไฟฟ้าและมอเตอร์ ให้สามารถใช้งานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ในการประจุกระแสไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สามารถประจุกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้มากขึ้น และให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการระบายความร้อนและการผลิตกระแสไฟฟ้า "ด้วยเหตุดังกล่าว วช. จึงได้สนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ ในกลุ่มเรื่องการพัฒนาสินค้านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลจากการวิจัยดังกล่าวพบว่า ลูกหมุนระบายอากาศสามารถได้รับมาตรฐาน AS470:2000 จากประเทศออสเตรเลีย โดยนำไปทดสอบประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นอกจากนี้ชุดควบคุมการประจุกระแสจาก NEV และ Solar cell ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น คณะนักวิจัยฯ ได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาแล้วไปติดตั้งที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งลูกหมุนระบายอากาศนี้สามารถลดความร้อนภายในอาคารที่ติดตั้งได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับแสงสว่างในเวลากลางคืน ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานทั้งสอง ล่าสุด วช.โดยกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้นำคณะสื่อมวลชน นักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อได้มีโอกาสพบปะผู้ใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ Manager online 05.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร