หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วว.เปิดศูนย์เรียนรู้เห็ดป่าชุมชนต้นแบบ  

วว.เปิดศูนย์เรียนรู้เห็ดป่าชุมชนต้นแบบบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สร้างแหล่งผลิตผลิตผลอินทรีย์แบบธรรมชาติ เป็นฐานอาหาร เศรษฐกิจ สร้างอาชีพ รายได้ ให้ชุมชนยั่งยืน ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้เห็ดป่าชุมชนต้นแบบบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่” ซึ่งดำเนินงานโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้การดำเนินงาน 2 โครงการหลักๆ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาป่าชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งผลิตผลิตผลอินทรีย์แบบธรรมชาติ เพื่อสร้างฐานอาหารและเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วว. กับชุมชนบ้านบุญแจ่ม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัย หน่วยงานเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกร ร่วมปลูกป่าปลูกเห็ดป่าชุมชนและกิจกรรมบวชป่าเมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ที่ผ่านมาด้วย โดยโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งใช้สำหรับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน ที่จะนำไปต่อยอดให้กับชุมชนในจังหวัดเป้าหมายทั้ง 10 จังหวัด เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแบบครบวงจรถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป โดยมุ่งเน้นการศึกษานิเวศวิทยาของเห็ดในพื้นที่ป่าชุมชน ศึกษาพืชอาศัยของเชื้อเห็ดป่า พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหมู่บ้านบุญแจ่ม เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน Manager online 11.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร