Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

จิสด้าเปิดโปรแกรมพัฒนาคนสู่นักภูมิสารสนเทศ  

จิสด้าดีเดย์เปิด SCGI Master Program พัฒนาคนสู่การเป็นนักภูมิสารสนเทศในอนาคต วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดบรรยายพิเศษและการสาธิตการทำงานของระบบ Smartphone Positioning และมอบทุนการศึกษาให้กับบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับทุน หลักสูตร SCGI Master Program ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 ทุน เพื่อสร้างบุคลากรพร้อมใช้ของประเทศและอาเซียน โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ geo-intelligence ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการนำมาแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการนำมาใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวทันตามนวัตกรรมที่สมัยใหม่ "นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้าน GNSS จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลก Prof. Dr. Ruizhi Chen จากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มาบรรยายและสาธิตการทำงานของระบบ GNSS ในรูปแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์งานได้หลากหลาย และคาดหวังว่าจะเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกระดับ นิสิต/นักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการนำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปบริหารจัดการประเทศต่อไป" ทางด้าน Prof.Ruizhi Chen ผู้อำนวยการศูนย์ State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing (LIESMARS) แห่งมหาวิทยาลัยวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า หลักสูตร SCGI Master program นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านภูมิสารสนเทศในประเทศจีน "ผมเชื่อมั่นว่านักเรียนที่เรียนหลักสูตร SCGI Master program นี้จะมีโอกาสที่ดีในสายอาชีพในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นับวันยิ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนา ภายใต้หลักสูตรดังกล่าวนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจากห้วงอวกาศ และอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน การปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องสูง รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง" ทั้งนี้ Prof.Ruizhi เชื่อว่า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาระบบอัจริยะต่างๆที่อาศัยข้อมูลตำแหน่งเป็นสำคัญ ซึ่งทำให้การต่อยอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศยังสามารถพัฒนาได้อีกไกล และเช่นเดียวกับอนาคตของนักเรียนหลักสูตรนี้ที่มีอนาคตไกลแน่นอน Manager online 18 ก.ค.61

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร