หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


Browse Keyword e-book
ค้นจาก : คำค้น :  

ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

คอนกรีตใยกัญชง วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก  

เฮมพ์คอนกรีต วัสดุก่อสร้างชีวภาพจากแกนหรือเส้นใยกัญชงผสมเถ้าถ่านหินชูจุดเด่นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน “เฮมพ์คอนกรีต” วัสดุก่อสร้างชีวภาพจากแกนหรือเส้นใยกัญชงผสมเถ้าถ่านหิน เป็น 1 ใน 7 ผลงานโดดเด่นที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอต่อนักลงทุนบนเวที NSTDA Investors’ day 2018 ชูจุดเด่นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน ไม่ลามไฟ ดูดซับเสียง กลิ่นและก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ได้ประมาณ 50 % ของปริมาตร “ขณะนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ พร้อมที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคธุรกิจ โดยช่วยลดต้นทุนการผลิต 20-30% ราคาต่อก้อนถูกกว่าอิฐมวลเบา 2-3 บาทแต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณวัตถุดิบที่สำคัญเป็นเทคโนโลยีตอบกระแสรักษ์โลก สอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ภายใต้การดูแลของศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" พุฒิพัทธ์ ราชคำ ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าว กัญชงสร้างรายได้ พุฒิพัทธ์ กล่าวว่า กัญชง หรือ เฮมพ์ เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว เจริญเติบโตง่าย มีความสูงถึง 4 เมตร แม้จะถูกควบคุมพื้นที่ปลูกจากภาครัฐ แต่ก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่ปลูกกันมากขึ้น ล่าสุดได้รับอนุญาตให้ปลูกใน 15 อำเภอ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 4 อำเภอ ส่วนเชียงรายน่านและเพชรบูรณ์ 3อำเภอต่อจังหวัด ตากและแม่ฮ่องสอนแห่งละ 1 อำเภอ เส้นใยกัญชงจัดได้ว่าเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูง มีความเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ให้สีออกขาวแกมน้ำตาล นิยมนำมาทอผ้า เมื่อลอกเส้นใยออกจากลำต้นกัญชงหมดแล้ว จะเหลือในส่วนของแกนลำต้น หรือเปลือกแกนลำต้น ซึ่งนิยมเรียกตามภาษาต่างประเทศว่า “แกนเฮมพ์” มีลักษณะเบา รูกลวงกลาง นำไปใช้ในงานโครงสร้างอะไรไม่ได้ จึงกลายเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร ในประเทศไทยการนำเศษแกนเฮมพ์ไปใช้ประโยชน์หรือไปทำวิจัยยังมีน้อย แต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะแถบอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย นิยมใช้งานกันแพร่หลาย เช่น นำมาผสมกับไลม์และน้ำ เมื่อแข็งตัวจะกลายเป็น เฮมพ์กรีต หรือผสมร่วมสารซีเมนต์กับมวลรวมและน้ำจะได้เป็นเฮมพ์คอนกรีต ใช้ทำเป็นวัสดุก่อผนัง วัสดุเทพื้น วัสดุโครงสร้างหรือแม้แต่งานฉนวนที่รับน้ำหนักบรรทุกไม่มาก ด้วยเหตุนี้ ธีรวัฒน์ สินศิริ และ ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี นักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากแกนเฮมพ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกจากคิดค้นสูตรผลิตเฮมพ์กรีตและเฮมพ์คอนกรีตที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้ว ยังพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้วยสารอะลูมิเนียมซัลเฟต ส่งผลให้ค่ากำลังเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า สามารถใช้กับปูนก่อปูนฉาบทั่วไปได้ด้วย วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติ ปัจจุบันได้มีการนำวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรที่เป็นวัสดุชีวภาพมาใช้ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างอย่างแพร่หลาย เพื่อต้องการลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากภาคอุตสาหกรรม เช่น การใช้เส้นใยจากใยมะพร้าวและเส้นใยปาล์มที่ได้จากธรรมชาติ มาผลิตเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เนื่องเส้นใยสังเคราะห์ที่ได้จากภาคอุตสาหกรรมก็มีราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน ทำให้การผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐบล็อกคอนกรีตและแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีราคาที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้การใช้วัสดุจำพวกแร่ใย่หินมาเป็นส่วนผสมยังทำให้เกิดพิษต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย จากปัญหาดังกล่าว ทางศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฯ จึงมีแนวคิดที่จะใช้เศษวัสดุที่เหลือจากภาคเกษตรกรรมที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง เช่น แกนและเส้นใยกัญชงมาใช้ผลิตเป็นวัสดุทดแทน จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยพัฒนาข้างต้นและมองหาภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และกลุ่มบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง เพื่อทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป ขณะเดียวกัน แกนเฮมพ์ซึ่งมีคุณสมบัติไม่มีฝุ่น ดูดซับกลิ่น น้ำและน้ำมันได้ดี ในต่างประเทศนิยมนำไปผลิตเป็นพลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ อาทิ ถ่านไม้ เอทานอน เมทานอลหรือแอลกอฮอล์ จึงจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางใช้ประโยชน์ที่จะทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม Bangkokbiznews 31.07.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Tuesday February 13, 2018 8:49 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร