Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

งานวิจัยชี้ 'อาหารเช้าที่มีประโยชน์' ช่วยให้เด็กสมองดี  

ความวุ่นวายยุ่งเหยิงในตอนเช้า ทำให้บางคนอาจงดอาหารเช้าเพื่อประหยัดเวลา แต่นั่นอาจเป็นข้อผิดพลาดใหญ่หลวงสำหรับเด็กนักเรียน เพราะไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ระหว่างทางไปโรงเรียน หรือที่โรงเรียน การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาจช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ในการศึกษาวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 2015 ของมหาวิทยาลัย Cardiff ในเวลส์ นักวิจัยได้ศึกษาเด็กอายุ 9-11 ปีจำนวน 5,000 คน จากโรงเรียนประถมศึกษากว่า 100 แห่งในประเทศอังกฤษ เพื่อดูว่าเด็กๆ เหล่านี้รับประทานอะไรเป็นอาหารเช้า แล้วผลคะแนนสอบของพวกเขาเป็นอย่างไร 18 เดือนต่อมา นักวิจัยพบว่านักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีโอกาสได้ผลการเรียนดีกว่าเด็กอื่นๆ ถึงสองเท่า นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่า อาหารเช้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่นมันฝรั่งทอด หรือโดนัท ไม่เป็นประโยชน์ต่อผลการเรียนของเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเลย ในปี ค.ศ. 2013 องค์กรแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารเช้าและความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนเตรียมให้ มาโรงเรียนมากขึ้นหนึ่งวันครึ่งต่อปี และนักเรียนเหล่านี้ยังได้คะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์สูงกว่ามาตรฐานถึง 17.5 เปอร์เซ็นต์ ผู้เชี่ยวชาญที่ HealthyChildren.org กล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกา ราว 8-12 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทุกระดับชั้น (ชั้นอนุบาล - เกรด 8) ไม่รับประทานอาหารเช้า และพอเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9 - เกรด 12) 20-30 เปอร์เซ็นต์ไม่สนใจมื้ออาหารเช้าเลย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำว่า อาหารเช้าที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน สารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย เพื่อใช้ในการคิดและจดจำสิ่งต่างๆ ที่เล่าเรียนมา อย่างไรก็ตาม อาหารเช้าที่ดีไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเด็กในวัยเรียนเท่านั้น แต่คนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะในตอนเช้าด้วยเช่นกัน Voice of America 28.10.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร