Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

วช.หนุนงานวิจัยตอบโจทย์ในพื้นที่ทุกภูมิภาค  

วช. หนุน กิจกรรม “CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่” เน้นยกระดับอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดกิจกรรม “CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่” เพื่อร่วมเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างองค์รวม มั่นคงและยั่งยืนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ของประเทศได้อย่างแท้จริง วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ พลังขับเคลื่อนประเทศไทย” และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยการพัฒนาฐานรากของประเทศ โดยอาศัยความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนา เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทั้งภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อร่วมเป็นกลไลขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจในประเทศ เพื่อยกระดับอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในมิติ เชิงพื้นที่ เป็นหลัก เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาสนับสนุนการดำเนินการได้อย่างเต็มที่ "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการร่วมของสภานโยบายและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้บริหารจัดการภาพรวมของการขับเคลื่อนการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในมิติการพัฒนา เชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ โดยส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ และต่อยอดขยายผลองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง" ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์กล่าว ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “พลังชุมชนพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” การเสวนาเรียนรู้พื้นที่ เรื่อง “สานพลังเครือข่ายชุมชนนำร่อง : ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” และเรื่อง “สร้างไทยไปด้วยกัน ดัวยพลังขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่” และการ จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย อาทิ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาค การผลิตข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อความมั่นคงอาหารและเพิ่มรายได้ เป็นต้น Manager online 28.09.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร