Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ส่องจังหวัดทอป 5 “สร้างขยะมากแค่ไหน ใน 1 วัน”  

เพจ The dialogue โพสต์ตอกย้ำถึงปริมาณขยะมูลฝอยรายจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ ในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าคนไทยทุกคนล้วนสร้างขยะมากในแต่ละวัน ยิ่งพอรวมกันหลายวันเข้า มีปริมาณมหาศาลอย่างน่าตกใจ ความว่า ข้าวเหนียวหมูปิ้งมื้อเช้า ชาไข่มุกตอนบ่าย ถุงกับข้าวกลับบ้านตอนเย็น ในแต่ละวัน กิจวัตรประจำวันของเราก่อให้เกิดขยะมากมาย เคยสงสัยไหมว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวันนั้นมีมากขนาดไหน The dialogue ชวนมาดูสถิติปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันในแต่ละจังหวัดกัน ในปี 2560 5 จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดในแต่ละวัน ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 13,327 ตันต่อวัน 2.ชลบุรี 2,547 ตันต่อวัน 3.นครราชสีมา 2,458 ตันต่อวัน 4.สมุทรปราการ 2,445 ตันต่อวัน 5.ขอนแก่น 1,836 ตันต่อวัน จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 ปริมาณขยะมูลฝอย (หมายถึง ขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน) ในปี 2560 เกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปเป็นชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและการเติบโตของการท่องเที่ยว ปัญหาอื่นนอกจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ ก็คือประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ ยังมีขยะมูลฝอยอีก 7.17 ล้านตัน (ร้อยละ 26) กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง เช่นการเทกองหรือเผากลางแจ้ง ลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ ประเทศไทยยังไม่สามารถปลูกฝังจิตสำนึกการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางและจัดระบบให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อทิ้งได้อย่างจริงจัง ต่างจากญี่ปุ่น หรือไต้หวัน ที่การแยกขยะเป็นเรื่องเบสิคเหมือนหายใจเข้าออกและระบบทิ้งขยะแยกประเภทตามวันเวลาก็เช่นกัน นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 44% หรือ 2,607 แห่งของไทยยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัด ประชาชนยังต้องกำจัดขยะเองในพื้นที่ของตน เรียกได้ว่าระบบการกำจัดขยะของไทย ยังมีปัญหาทั้งต้นทาง คือผู้ทิ้ง และปลายทาง คือระบบกำจัดขยะ แล้วคุณล่ะ? ได้แยกขยะในครัวเรือนหรือไม่? ทิ้งขยะลงถังถูกประเภทแล้วหรือยัง? ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Manager online 30.10.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร