Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

รัฐบาลเร่งยกเลิกสำเนาบัตรปชช./ทะเบียนบ้าน ติดต่อราชการ เตรียมพัฒนาแอป ชี้เป้าให้บริการตรงจุด  

"พล.อ.อ.ประจิน" ชี้ประเทศไทยเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลถูกทาง เร่งผลักดันโครงการให้บริการประชาชนพร้อมผลักดันกฎหมายดิจิทัลให้เสร็จทันภายในรัฐบาลชุดนี้ ด้านดีจีเอเผยเตรียมปรับบริการ govchannel สู่โมบายล์ แอป เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อให้บริการอัปเดทข้อมูลติดต่อภาครัฐและการเดินทางเพื่อให้ประชาชนไม่เสียเที่ยวติดต่องานราชการ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา 'ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล' จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ที่ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ว่า รัฐบาลได้เร่งผลักดันนโยบาย และแผนโครงการระดับชาติด้านดิจิทัลที่สำคัญหลายโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เช่น การจัดทำศูนย์บริการดิจิทัลเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Center) หรือ OSS เพื่อยกระดับการบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ การผลักดันกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกฎหมายหลักที่ใช้กำหนดทิศทาง ยังมีการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange Center) หรือ ศูนย์ GDX ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระประชาชนในการจัดเตรียมสำเนาเอกสารเพื่อติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ ดังที่เห็นหลายหน่วยงานที่มีความพร้อมได้ทยอยประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการไปแล้ว ขณะนี้รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลต้องปลอดภัยและไม่ถูกโจมตี รัฐบาลจึงได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ วิจารณ์ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมายคอมพิวเตอร์,ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ,การทำธุรกรรมการเงินตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคล รัฐจำเป็นต้องแยกข้อมูลให้ดีว่าส่วนไหนควรปิด หรือส่วนไหนควรเปิด ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ต้องปลอดภัย รัฐบาลจึงมั่นใจว่าจะสามารถทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสร็จทันภายในรัฐบาลชุดนี้ การทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่ ดีจีเอ ดำเนินการสำรวจเป็นประจำทุกปี เป็นการสะท้อนสถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในมิติต่างๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันเป็นข้อมูลสำคัญที่รัฐบาลและผู้บริหารของหน่วยงานนำมาประยุกต์ใช้วางแผนการยกระดับความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลต่อไป "การเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลต้องใช้เวลา สร้างการรับรู้และเปลี่ยนแนวคิด วางแผนแล้วเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การเป็นองค์กรดิจิทัลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว อาจจะไปได้เร็วหรือช้าใช้เวลา 3 หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับความพยายามและความพร้อม ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน คือสุดท้ายแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลที่สมบูรณ์ ลองถามตัวเองว่าหน่วยงานของท่านพร้อมหรือยัง ยังขาดอะไรบ้าง ต้องพัฒนาอย่างไร ขอให้พยายามก้าวข้ามความเคยชินในปัจจุบันไปสู่การเป็นดิจิทัลทั้งแนวคิดและวิธีการทำงาน นอกจากการพัฒนาสิ่งที่ลืมไม่ได้คือความปลอดภัยไซเบอร์ที่จะต้องให้ความสำคัญสูงสุดในทุกกิจกรรมที่ทำ เพราะภัยไซเบอร์เป็นสิ่งจะทำให้ระบบเสียหาย" พล.อ.อ.ประจิน กล่าว ด้านนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ ดีจีเอ กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลมีกฎหมายยกเลิกให้หน่วยงานภาครัฐขอสำเนาจากประชาชนที่เข้าไปใช้บริการแต่ก็ยังมีบางหน่วยงานที่มีประกาศเฉพาะที่ยังต้องใช้สำเนาอยู่ทำให้ประชาชนยังใช้บริการได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกมติยกเลิกประกาศดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนไม่ต้องติดต่อกับภาครัฐด้วยรูปแบบเดิมๆ ซึ่งดีจีเอกำลังพัฒนาเสิร์จ เอนจิ้น ภาครัฐ หรือ กูเกิล ภาครัฐ ในรูปแบบโมบายล์ แอปพลิเคชัน โดยปรับปรุงมาจากบริการ www.govchannel.go.th ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาบริการ การเตรียมเอกสาร ตลอดจนสาขาให้บริการ และการเดินทางโดยแต่ละหน่วยงานจะปักหมุดพื้นที่ ซึ่งใช้แอปพลิเคชันแผนที่ร่วมกับลองดู แมป ก่อนที่จะไปใช้บริการ ไม่ต้องค้นหาในเว็บไซต์ทั่วไปที่ข้อมูลไม่ได้อัปเดทจากหน่วยงานโดยตรง ทำให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมและไม่ต้องติดต่อกับภาครัฐหลายครั้งเพราะเอกสารไม่ครบ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริการได้ และกลางปีนี้จะขยายบริการให้สามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วย นอกจากนี้ ดีจีเอ ยังได้เผยผลสำรวจ คะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี 2561 พบว่า ในภาพรวมได้ 59.8% แบ่งเป็นด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 52.7% ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 63.2% ด้านบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ย 62.9% ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 49.5% ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 75.2% และด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ย 29.8% สำหรับคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในภาพรวมได้ 41.3% แบ่งเป็นด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 38.4% ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 38.7% ด้านบริการภาครัฐเข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ย 32.9% ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 41.6% ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 32.7% และด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ย 0.6% Manager online 01.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร