Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

คพ. ติวเข้มข้าราชการ! “ลด-คัดแยกขยะ” ชูเป้าคัดแยกขยะในอาคารสำนักงานเต็มร้อย  

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรมข้าราชการในการดำเนินงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมตั้งเป้าลดขยะพลาสติกในหน่วยงานภาครัฐ 11,225 ตันต่อปี คิดเป็นลดลงร้อยละ 5 ต่อปี ที่น่าสนใจ ตั้งเป้าคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำนักงานให้ได้เต็มร้อย แนวทางการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกของภาครัฐกำลังเป็นที่จับตาว่าจะประสบผลสำเร็จแค่ไหน? อย่างไรก็ตาม ช่วงปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา ปัญหาขยะจากพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลอย่างรุนแรง โดยสถิติจากกรมควบคุมมลพิษ ล่าสุด พบว่าใน 1 ปี ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วมากถึง 45,000 ล้านใบ โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบ รวมถึงแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้านใบ สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการ 2.53 ล้านคน ทั้งนี้ได้กำหนดฝึกอบรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยครั้งแรกเป็นหน่วยงานกลางระดับกรม จำนวน 152 แห่ง ภายใต้ 20 กระทรวงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะอบรมให้กับหน่วยงานระดับจังหวัดต่อไป พร้อมมีการตั้งเป้าคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำนักงาน ร้อยละ 100 และดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการลดขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี คิดเป็น 11,225 ตันต่อปี ปริมาณพลาสติกถุงหูหิ้ว ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี ปริมาณโฟมบรรจุอาหาร ลดลง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี และปริมาณแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลดลง 30 ล้านใบต่อปี ซึ่งจะทำให้หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 17 ล้านบาทต่อปี และยังมีปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ ก่อให้เกิดรายได้ 56 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2561 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, 2.ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก, 3.การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 154 แห่งทั่วประเทศ, 4.การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์ 8 แห่ง และ 5.การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล Manager online 2.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร