Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

รู้ไหมในแต่ละวันคุณทิ้งขยะมากแค่ไหน...แล้ว “นวัตกรรมขยะ” จะช่วยกู้โลกได้ยังไง?  

ปี 2560 ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในประเทศไทย 5 จังหวัดที่สร้างปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดในแต่ละวัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 13,327 ตันต่อวัน, ชลบุรี 2,547 ตันต่อวัน, นครราชสีมา 2,458 ตันต่อวัน, สมุทรปราการ 2,445 ตันต่อวัน และ ขอนแก่น 1,836 ตันต่อวัน จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 ปริมาณขยะมูลฝอย (หมายถึง ขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน) ในปี 2560 เกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปเป็นชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและการเติบโตของการท่องเที่ยว ทั้งนี้หากคิดโดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยแต่ละคนสร้างขยะมูลฝอย 1.14 กิโลกรัมต่อวัน!!! ด้วยเหตุนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญกับเยาวชนไทยเสมอมา จึงผลักดันให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นรอบตัวมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาชุมชนของตนเองได้ โดย “พลังเล็กเปลี่ยนโลก” หนึ่งในโครงการของ ปตท. ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด้วยการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงานต่าง ๆ มาสานต่อความคิดให้เกิดประโยชน์กับสังคมในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้กิจกรรมโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปี 6 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมขยะ..กู้โลก" เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 9 - 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย คิดค้นสิ่งประดิษฐ์จากขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ที่คาดว่าจะก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอผ่านการวาดภาพ หรือสื่อสร้างสรรค์อื่น ๆ ซึ่งไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ กิจกรรมในครั้งนี้ ปตท. มุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมกับปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้พลังงานทุกประเภทที่มีจำกัดอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออกให้เยาวชนไทยได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ เพราะความสร้างสรรค์นี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต สำหรับโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6” เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมากถึง 36,412 ผลงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 13 โดยผลงานที่เข้าตากรรมการมากที่สุด 30 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชั้นละ 10 ผลงาน จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้มีโอกาสขึ้นนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน รวมทั้งได้รับทุนการพัฒนาผลงานจำนวนผลงานละ 2,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ นักเรียนเจ้าของผลงานที่ชนะเลิศที่คิดค้นประดิษฐ์ผลงานได้โดดเด่นและสามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน รวมถึงนำเสนอผลงานได้น่าสนใจทั้ง 12 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอีก 6 คน จะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยพาไปชม 3 สถานที่สำคัญ ได้แก่ Ten Q Science Museum พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่โตเกียวโดม นำเยาวชนเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ผ่านกิจกรรมมัลติมีเดียและเกมการละเล่น จากนั้นเดินทางสู่ National Museum of Emerging Science and Innovation หรือ Miraikan เพื่อสัมผัสกับโลกอนาคตในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของญี่ปุ่น ที่รวบรวมนวัตกรรมต่าง ๆ เอาไว้มากมาย นอกจากนี้ยังศึกษาดูงานที่โรงงานขยะ Shinagawa Incineration Plant in Tokyo ดำเนินงานโดยองค์การ Clean Authority of Tokyo ที่รับจัดการบริหารระบบกำจัดขยะในเขต 23 เมืองในกรุงโตเกียว สถานที่ที่จะช่วยจุดประกายและต่อยอดความสร้างสรรค์ด้านการจัดการขยะของเยาวชน รวมทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการจัดการขยะที่ดีตั้งแต่ครัวเรือน ทั้งการแยกขยะและการนำขยะแต่ละประเภทไปกำจัดอย่างถูกวิธี การศึกษาดูงานที่นี่จะทำให้เยาวชนไทยสามารถถอดบทเรียนออกมาเป็นองค์ความรู้ติดตัวไปใช้ในการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้ในอนาคต อีกทั้งเยาวชนยังจะได้เห็นอีกว่าขยะที่ใครต่างมองว่าไร้ค่า แต่หากผ่านการจัดการที่ดี ขยะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่มากประโยชน์ อีกทั้งช่วยลดปัญหาและผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ปตท. คาดหวังว่าโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6 จะช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาขยะของประเทศมากขึ้น จนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ ประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมไทย เพราะพลังเล็กๆ เหล่านี้เมื่อรวมพลังกันจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาขยะเกลื่อนเมือง และเพิ่มแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งเพิ่มอัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป Manager online 02.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร