Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ท่อช่วยหายใจ-ถุงมือยางลดการติดเชื้อดื้อยาจากสารเคลือบธรรมชาติ  

โรคติดเชื้อเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในจำนวนโรคทั้งหมด และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ โดยประเทศไทยประสบปัญหาแบคทีเรียดื้อยามากติดอันดับของภูมิภาคเอเชีย ไม่มีการผลิตยาต้านแบคทีเรียกลุ่มใหม่มานานกว่า 30 ปี การค้นหายากลุ่มใหม่และแนวทางใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนทุนแก่ ศ. ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสารธรรมชาติในสมุนไพรไทย โดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยโจทย์จากแพทย์ปฏิบัติการเวชบำบัดวิกฤต คือ การคิดค้นสารเคลือบที่ผิวท่อหายใจและถุงมือเพื่อลดการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวท่อหายใจที่ทำให้เข้าถึงยาปฏิชีวนะได้ยาก โดยท่อหายใจเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลว ผู้ป่วยในห้องไอซียู หรือการกู้ชีพ แต่หากใส่เกิน 48 ชั่วโมงผู้ป่วยกว่าร้อยละ 70 จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และถ้าเกิน 5 วันมักทำให้เกิดปอดอักเสบ มีค่ารักษาพยาบาลและนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได้ คณะวิจัยนำโดย ศ.ดร.ศุภยางค์ และนายศักรินทร์ เหล่ทองคำ นักศึกษาทุน พวอ. สกว. จึงร่วมกับ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณะ พัฒนาท่อหายใจเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์จากสารสกัดจากใบกระทุพืชสมุนไพรในท้องถิ่น และเพื่อให้มีปริมาณมากเพียงพอในระดับอุตสาหกรรมจึงส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนใน อ.ระโนด จ.สงขลา ปลูกพืชชนิดนี้เพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังสังเคราะห์ได้จากใบยูคาลิปตัสที่เหลือทิ้งจากโรงงานกระดาษ “ราคาของท่อหายใจชนิดนี้ยังมีราคาสูงประมาณชิ้นละ 20,000 บาท ขณะที่ท่อหายใจปกติราคาประมาณ 120 บาท อย่างไรก็ตามท่อดังกล่าวมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีเจือปนอันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดความเป็นพิษเหมือนกับของต่างประเทศ จึงช่วยลดอัตราการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อและค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องได้” ด้าน น.ส.สุภากิจ เภาเสน เปิดเผยถึงปัญหาสำคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบว่ามีการแพร่กระจายทางการสัมผัสผ่านมือของบุคลากรทางการแพทย์บ่อยที่สุด ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคและนำพาไปสู่ผู้ป่วยอื่นๆ การใช้ถุงมือจึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญ แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการสวมถุงมือไม่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ “คณะวิจัยจึงนำสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากยูคาลิปตัสมาใช้แทนสารเคมีรุนแรงในการรีดิวซ์ซิลเวอร์ไอออนให้กลายเป็นอนุภาคซิลเวอร์นาโนเคลือบด้านนอกและด้านในถุงมือ เพื่อแก้ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้าง ทั้งแบคทีเรียกรัมบวกและลบสามารถเกาะกับเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียและแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ รบกวนการทำงานในระดับโมเลกุล” ทีมวิจัยเห็นว่างานวิจัยนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพของถุงมือยางในประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้เพิ่มมูลค่าของยางพาราด้วยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะถุงมือยางซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญมาก ไทยมีชื่อเสียงด้านการผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและราคาเหมาะสม “ถุงมือยางนี้มีต้นทุนการผลิตคู่ละ 30 บาท ส่วนราคาจำหน่ายในปัจจุบันคู่ละประมาณ 200 บาท ทำให้ผู้ใช้และหน่วยงานทุกระดับที่มีความจำเป็นต้องใช้งานสามารถเข้าถึงได้” Manager online 12.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร