Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ก.วิทย์จัดใหญ่โชว์ผลงาน5 ปีขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0  

กระทรวงวิทย์ จัดงาน Thailand 4.0 ด้วยวทน. โชว์ผลงานในรอบ5ปี ที่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เลือกพื้นที่สยามสแควร์ หวังให้คนรุ่นใหม่เห็นเทคโนโลยีแล้วเกิดแรงบันดาลใจ วันนี้(13 พ.ย.61) ที่อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯร่วมแถลงข่าว ดร.อภิชัย กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ใน 4 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนส่วนใหญ่ พร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน การขยายผลและต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยกระดับนวัตกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงใช้กลไกประรัฐในการดำเนินงาน “งานดังกล่าวจะโชว์13 ผลงานหลักของกระทรวงวิทย์ ภายใต้แนวคิดหลักคือ THAILAND 4.0 IN THE MAKING ซึ่งเรากำลังโชว์ให้ประชาชนทุกคนเห็นว่าตอนนี้ ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่แค่ชื่อ หรือแนวคิด แต่เป็นสิ่งที่สามารถลงมือปฎิบัติและขับเคลื่อนกันมาหลาย ๆ อย่างแล้ว” “กระทรวงวิทย์ทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการนำ วทน.มาเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีการทำงานมาตลอดระยะเวลา 5 ปี เพราะฉะนั้นจึงรวบรวมผลงานจาก 12 หน่วยงานในกระทรวงวิทย์รวมถึงของพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดงที่สยามสแควร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพและคนรุ่นใหม่ ซึ่งกระทรวงวิทย์ต้องการเข้าไปหาคนรุ่นใหม่เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่กระทรวง ทำงานมานั้น ประชาชนจะได้รับอะไร แล้วคนรุ่นใหม่จะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กระทรวงวิทย์ทำมาตลอด5 ปี” สำหรับงานจัดแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม THAILAND 4.0 IN THE MAKING เน้นแนวคิดและนำเสนอผลงานที่โดดเด่นสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดสู่อนาคต สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งการก้าวไปสู่บริบทของกระทรวงใหม่ นำเสนอองค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสากล โดยมีผลงาน 13 เรื่องหลัก คือ 1.ธุรกิจสตาร์ทอัพเนชั่น สร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 2. Makers Nation ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. Careers for the future สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการสร้างอาชีพทางวิทยาศาสตร์ 4. Science for Society แสดงกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการบูรณาการร่วมกับศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 5. Science for Community นำวิทยาศาสตร์มาลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ 6. Big Data & Intelligence System สร้างคลังข้อมูลน้ำ ภูมิอากาศ และภูมิสารสนเทศของประเทศ 7.Big Science Infrastructure สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยและพัฒนาสำหรับอนาคต 8. 10 S-Curve Technology พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการทดสอบพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 9.BCG Economy ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนาแล้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง 10. Smart Farmer พัฒนาเกษตรกรด้วยระบบ IoT เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิต 11. Regional Science Park Innovation Hub สร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs Startups และ 13. Eastern Economic Corridor of innovation (EECi) สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีโซนเวทีหลัก โซนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าและให้ความรู้จากพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้ผ่านเวทีการประชุม สัมมนา และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการเงิน และหน่วยงานต่างประเทศ มาร่วมงานและยังมีพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2018 สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลงานทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดีเด่น งานดังกล่าวจะจัดขึ้นบนพื้นที่ Park@Siam ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 Dailynews online 13.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร