Library Subject Cloud
Air Pollution. Biochemistry. Chemistry, Analytic Quantitative. Chemistry, Analytic. Chemistry, Inorganic. Chemistry, Organic. Chemistry, Physical and theoretical. Chemistry. Children's literature. Chromatographic analysis. Food Analysis. Food Microbiology. Food Preservation. Food additives. Food industry and trade. Food. Nutrition. Physics. Plastics. Polymers and polymerization. Polymers. Rubber. Water Analysis. Water Purification. การบริหารงานบุคคล. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- พระราชกรณียกิจ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. โสตทัศนวัสดุ.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QR for Android App
Test Library System
QR for Android App
DSS Science eBook
Standard Collection
OECD Agriculture and Food
คู่มือการใช้งาน e-book ของ iGPublishing Platform
รายการ e-book ที่ให้บริการบน iGPublishing Platform
สำนักพิมพ์ Elsevier
e-book ของสำนักพิมพ์ iSmithers สาขาที่ควบคุมทางด้าน ยาง,กระจก,โพลีเมอร์
Britannica Academic Edition
Britannica Merriam Webster
แนะนำ ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ)
รายชื่อวารสารอภินันทนาการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
ข้อมูลเอกสารรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชน

สถิติจาก truehit.net


ตรวจสอบและติดตามข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
แผนการฝึกอบรมปี 2561
แผนการอบรมหลักสูตรถ่าย
ทอดเทคโนโลยี ปี 2561
ประกาศอัตราค่าบริการใหม่และ
การชำระค่าบริการ
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม่ 
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำ
    เอกสารใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
    เอกสารใหม่
  คู่มือการใช้งาน
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระดานถาม-ตอบ
เว็บไซต์ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
เว็บไซต์ด้านแก้ว
เว็บไซต์ด้านเซรามิก
เว็บไซต์คลังความรู้ OTOP
ห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
UTCC Central Library


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 

ก.อุตฯ เร่งขับเคลื่อน ศก.หมุนเวียนชูศูนย์วิจัยฯ กพร.รีไซเคิลเพิ่มมูลค่า  

กระทรวงอุตสาหกรรมหนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ชูศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร. สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน รีไซเคิลขยะและของเสียให้ได้โลหะมีค่านำกลับมาใช้ใหม่ วางเป้าปีหน้าเพิ่มเป็น 300 ล้านบาท นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในการเป็นประธานประชุมหารือร่วมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับเครือข่ายผู้ประกอบการ 80 ราย เพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ผ่านกระบวนการใช้นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรของไทยด้วยการปรับเปลี่ยนขยะหรือของเสียให้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ หรือ “Waste to Resource” “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร.มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นเทคโนโลยีต้นแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีรวม 49 ชนิด ซึ่ง กพร.มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียไม่น้อยกว่า 8 ชนิดต่อปี โดยระยะแรกของการดำเนินงาน คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการลงทุน หรือการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย เป้าหมาย 200-250 ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของประเทศด้วย โดยคาดว่าปีนี้จะได้โลหะมีค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้คิดเป็นมูลค่า 260 ล้านบาท และปีหน้าเพิ่มเป็น 300 ล้านบาท” นายสมชายกล่าว ทั้งนี้ หากกระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน และปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคจะสามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และยกระดับผู้ประกอบการ (Level-up) เดิม เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ในวงกว้างร่วมกันเปลี่ยนขยะหรือของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Circular Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดี กพร. กล่าวว่า ล่าสุดมีภาคเอกชนไทย 3 รายให้ความสนใจรีไซเคิลกากตะกอนอลูมิเนียม เพื่อนำกลับไปหลอมอลูมิเนียมใหม่อีกครั้ง สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กพร.กับเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถเร่งดำเนินการได้อย่างทันที คือ การต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งของ กพร.และเครือข่ายผู้ประกอบการ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถรีไซเคิลขยะหรือของเสีย ประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน Manager online 15.11.18

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม   
   
   
   

 

 

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6  โทรสาร : 0 2201 7251,65  e-mail : info@dss.go.th

Friday August 24, 2018 7:23 AM 8:49 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร